Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju i Finansów rozpatrzyła propozycje zmian dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Spójności po 2020 r. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel stwierdził, że WPR należy utrzymać, gdyż jest to ważna, wspólnotowa i nowoczesna polityka UE, która realizuje różnorodne cele publiczne i daje gwarancję stabilności w prowadzeniu działalności rolniczej. WPR powinna zatem w przyszłości zapewnić społeczeństwu UE bezpieczeństwo dostaw żywności o wysokiej jakości, zachowanie w dobrym stanie zasobów ziemi, wody i powietrza. Konieczne jest także wyrównanie poziomu dopłat bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju - Jerzy Kwieciński, poinformował, że oficjalna debata dotycząca Polityki Spójności po 2020 r. jeszcze się nie rozpoczęła. W debacie, która rozpocznie się w marcu lub kwietniu, położony zostanie nacisk na wzmocnienie firm małych i średnich, na innowację w rolnictwie, a głównie w przetwórstwie. Komisja rozpatrzyła informację wiceministra rolnictwa Ryszarda Zarudzkiego na temat sposobu ujęcia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w krajowych dokumentach strategicznych. W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zawarte są rekomendacja dla polityk publicznych. Oczekiwanym efektem jest wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Otwarte konsultacje w lutym br. przez komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich UE Phila Hogana kładą nacisk m.in. na wspieranie inteligentnego rolnictwa poprzez zwiększenie jego konkurencyjności i innowacyjności, wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Z ŻYCIA FEDERACJI 8 lutego,