26 sierpnia w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (woj. kujawsko-pomorskie) odbyły się Krajowe Dni Soi. Otwarcia spotkania dokonał prof. dr hab. Edward Gacek, który przedstawił wyniki prac nad przydatnością odmian soi do uprawy w Polsce. W spotkaniu uczestniczył minister Jan Krzysztof Ardanowski. W swoim wystąpieniu nakreślił założenia i wdrażanie programu rozwoju i wykorzystania białka rodzimego zamiast amerykańskiej soi z GMO. W spotkaniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

24 sierpnia w Ciechocinku już po raz dziewiąty w ogrodach Dworku Prezydenta RP spotkali się najlepsi rolnicy, laureaci konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw". Doroczne spotkania mają charakter regionalnych dożynek, w trakcie których uhonorowywani są najlepsi gospodarze w woj. kujawsko-pomorskim. Wszyscy otrzymali nagrody prezydenta i ministra rolnictwa, marszałka województwa, przewodniczącego sejmiku województwa oraz wojewody. Spotkania organizowane jest przez Kapitułę Konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw", która gromadzi nie tylko producentów rolnych i hodowców, ale również przedstawicieli firm pracujących na rzecz rolnictwa oraz organizacji i stowarzyszeń rolniczych, działających w tym regionie. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, a później barwny korowód prowadzony przez zespół Kruszynioki z KrUszyna przeszedł do dworku. Poświęcony został wielki bochen chleba, który po uroczystości pojechał wraz z wieńcem dożynkowym do Kancelarii Prezydenta RP. W trakcie uroczystości najlepsi rolnicy otrzymali nagrody prezydenta, wśród których był Leszek Dereziński, prezes spółki KOM-ROL w Kobylnikach.

22 sierpnia kolejna konferencja dotyczyła polskiej żywności. Minister Ardanowski określił ją jako "dobro narodowe", które wpisane jest w nasze dziedzictwo kulturowe. Polska żywność spełnia wszystkie najwyższe standardy bezpieczeństwa, które są kontrolowane. Minister podkreślił, że przy obecnej skali produkcji Polska eksportuje ok. 80 proc. wołowiny, ok. 60 proc. mięsa drobiowego, 40 proc. mleka i jego przetworów, a także bardzo dużo przetworów owocowo-warzywnych i rzepaku. W konferencjach uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

22 sierpnia w MRiRW odbyły się dwie konferencje prasowe ministra Jana K. Ardanowskiego. Pierwsza dotyczyła suszy, która dotknęła 1586 gmin, 175 tys. gospodarstw na obszarze 2,5 mln ha. Największa susza wystąpiła w woj. lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim. Minister poinformował, że po oszacowaniu strat przedstawi na posiedzeniu Rady Ministrów raport suszowy, który po przyjęciu przez rząd pozwoli ARiMR na przyjmowanie od rolników wniosków o pomoc.

8 sierpnia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie Zespołu ds. gospodarki wodą, zasobami i glebą, którego członkiem jest Tadeusz Mochalski z woj. dolnośląskiego (przedstawiciel rady Federacji). Zespół zajął się działaniami  na rzecz zwiększenia małej retencji wodnej, funkcjonowaniem spółek wodnych, barierami prawnymi i administracyjnymi oraz zapobieganiem degradacji gleb. Zespół ściśle współpracuje z Wodami Polskimi w zakresie realizacji działań zaproponowanych w ramach Programu Przeciwdziałania Skutkom Suszy "Stop suszy". Uruchomiony został w kilku gminach pilotażowy program monitorowania i rozdzielania wody pobieranej dla celów rolnych zaproponowany przez IUNG. Państwo przekazuje pieniądze na budowę i odbudowę urządzeń wodnych zatrzymujących wodę, promuje formę zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych. Postanowiono przenieść nadzór nad spółkami wodnymi ze starostw powiatowych do gmin. Przewidziana jest także obowiązkowa przynależność do spółki wodnej i opłacanie składek członkowskich przez rolników, u których znajdują się obiekty melioracyjne i nakaz konserwowania tych obiektów. Kolejnym poruszonym tematem było promowanie i stwarzanie zachęt finansowych dla działań mających na celu zwiększenie materii organicznej w glebie (płodozmiany, wapnowanie gleb).

Z Życia Federacji8-26 sierpnia,