26 stycznia w gmachu ministerstwa rolnictwa odbyło się spotkanie mające na celu wypracowanie stanowiska w sprawie projektu rozporządzenia ministra rolnictwa  zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzmocnienia  podejmowanych czynności w chlewniach i ich otoczeniu przez hodowców świń w obliczu rozszerzającego się wirusa ASF. Uczestnicy spotkania pozytywnie odnieśli się do omawianego projektu rozporządzenia i zdeklarowali, że ścisłym przestrzeganiem zasad bioasekuracji powinny być objęte wszystkie gospodarstw w Polsce utrzymujące trzodę chlewną.  Rozporządzenie przejdzie do konsultacji społecznych i od 1 marca wejdzie w życie. W spotkaniu uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

25 stycznia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację resortu rolnictwa na temat polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi zawartej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Informację przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW - Ryszard Zarudzki, który poinformował, że w dokumencie tym zapisano 16 programów strategicznych, nadzorowanych przez resort rolnictwa oraz 5 programów, realizowanych przy współpracy z innymi resortami. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

Z ŻYCIA FEDERACJI 25-26 stycznia,