23 stycznia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Stabilizacji Rynków Rolnych i Ograniczania Ryzyka, w trakcie którego omawiana była sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych oraz przedstawiony został przez Aleksandrę Szelągowską, dyrektora Departamentu Finansów MRiRW projekt ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych. Projekt został przez członków zespołu odrzucony i potraktowany jak dodatkowy podatek nałożony na rolników. W posiedzeniu zespołu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 23 stycznia,