12 stycznia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca uwag do projektu ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych. Konferencję prowadzili: wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski oraz Aleksandra Szelągowska, dyrektor Departamentu Finansów MRiRW. Celem ustawy jest stworzenie możliwości prawnych, gwarantujących producentom rolnym częściową rekompensatę (do 70 proc.) z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku znacznego jej obniżenia lub w przypadku braku możliwości uzyskania zapłaty za zbyte produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny. Rekompensata miałaby być wypłacana w przypadku: 1) obniżenia przychodu w gospodarstwie rolnym, prowadzącym chów lub hodowlę ryb lub dziale specjalnym produkcji rolnej powyżej 30 proc. w stosunku do średniego rocznego przychodu z ostatnich trzech lat; 2) wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych; 3) w wyniku wprowadzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych (np. ASF); 4) w wyniku spadku cen produktów rolnych; 5) embarga; 6) braku zapłaty od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu; 7) uboju lub przetwórstwa produktów rolnych za zbyte produkty rolne. Do dysponowania środkami funduszy byłby upoważniony dyrektor generalny KOWR, który zapewniałby obsługę prawną oraz techniczno-biurową funduszy i komisji zarządzających. Przedstawiciele poszczególnych organizacji rolniczych uzasadniali, że wprowadzanie takiego funduszu to kolejny podatek od działalności rolnika. Dlatego projekt został odrzucony. Federację reprezentowała Barbara Jaworska oraz dyrektor biura Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej Aleksander Dargiewicz.

10 stycznia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa kontynuowały rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 142). Projekt dotyczy ustanowienia w krajowym porządku prawnym obowiązku powiadomienia właściwych polskich władz o lokalizacji upraw GMO, obowiązku jej zgłoszenia i sposobu podania do publicznej wiadomości. Federację reprezentowała Barbara Jaworska

Z ŻYCIA FEDERACJI 10-12 stycznia,