9 maja w gmachu resortu rolnictwa miała miejsce prezentacja firmy Paratechnica Biuro Rzeczoznawców nt.  kompleksowego systemu likwidacji szkód łowieckich. Program, który został uczestnikom spotkania przedstawiony odnosił się do 2008 r. (a więc nijak nie uwzględniał zmian znowelizowanej niedawno ustawy). Przedstawiciele ministerstwa środowiska, PZŁ, leśnicy i organizacje rolnicze, w tym Federacja i KRIR  negatywnie ocenili przedstawiony drogi w obsłudze  program komputerowy (25 mln zł rocznie). Sugerowano, by znowelizowane niedawno Prawo łowieckie w zakresie likwidacji szkód łowieckich od nowa  znowelizować. W związku z tym, że sołtysi nie chcą wyliczać szkód, a leśnicy nie mogą sobie poradzić ze szkoleniami (dano im na tę czynność 20 dni) powstał całkowity paraliż. W posiedzeniu uczestniczyli: Tadeusz Mochalski, członek rady Federacji i Barbara Jaworska.

9 maja w siedzibie PGR Bródno odbyło się posiedzenie członków Związku Pracodawców Rolnych w Warszawie. W trakcie posiedzenia prezes Waldemar Rolewski omówił aktualne problemy Federacji, a w szczególności te dotyczące prac nad uwagami do projektu ustawy o ukur i nowelizacji ustawy o nieruchomościach rolnych. Odniósł się także do spotkania kierownictwa MRiRW i KOWR z członkami Federacji, które miało miejsce 25 kwietnia w gmachu resortu rolnictwa, a także do działalności Federacji na forum europejskim w organizacji COPA-GEOPA. Członkowie warszawskiego związku przedstawiali swoje problemy związane z prowadzeniem gospodarstw.

8-9 maja w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Polagra Food 2018. Promowane były produkty najwyższej jakości, które posiadają certyfikaty jakości, w tym znak ministerialnego programu Poznaj Dobrą Żywność.

8 maja odbyło się drugie posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego porządkiem obrad była informacja ARiMR o bieżącej działalności, realizacja płatności bezpośrednich i PROW na lata 2014-2020, w tym działania: inwestycyjne i premiowe, obszarowe oraz realizacja mechanizmów rynkowych przejętych przez ARiMR 1 września 2017 r. (utworzenie KOWR). W ramach realizacji pomocy dla rolnictwa oraz obszarów wiejskich w latach 1994-2018, ARiMR wypłaciła beneficjentom 304,7 mld zł. Blisko 52 proc. środków przeznaczono na system wsparcia bezpośredniego, pomoc krajowa stanowiła 7,45 wydatków. Od 1 grudnia 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. w ramach płatności bezpośrednich agencja wypłaciła 12,5 mld zł, co stanowi blisko 84 proc. dostępnych środków. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji i Barbara Jaworska.

8 maja porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja nt. działań w zakresie pozyskiwania alternatywnych źródeł białka zamiast  białka soi genetycznie modyfikowanej w żywieniu zwierząt. Temat omówił Zbigniew Babalski, sekretarz stanu w MRiRW. Na 1 stycznia 2019 r. przewidziano termin wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu pasz GMO. W związku z tym konieczne stało się znalezienie zastępczych, wysokobiałkowych materiałów paszowych, porównywalnych pod względem ekonomicznym i jakościowym z paszami sojowymi GMO. W posiedzeniu uczestniczyli pracownicy KOWR i NIK. Federację reprezentowała Barbara Jaworska.

7 maja minister Krzysztof Jurgiel i Jerzy Wierzbicki, prezes zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, zaprosili na konferencję prasową nt. Strategii rozwoju sektora wołowiny i działania resortu na rynku warzyw. Wyniki prac nad tym dokumentem, opracowanym przez Radę Sektora Wołowiny zostały przedstawione wcześniej, tj. 27 kwietnia br. podczas spotkania z ministrem Jurgielem. Strategia Polska Wołowina 2022 przewiduje cztery działania: 1) trwały i zrównoważony rozwój sektora wołowiny; 2) wzrost rentowności łańcucha dostaw wołowiny kulinarnej i sprawiedliwy podział zysków w łańcuchu produkcyjnym; 3) innowacyjny oraz inteligentny rozwój branży i 4) integrację łańcucha wartości w duchu przejrzystości i dzielenia wspólnych wartości oraz celów. Radę Sektora Wołowiny tworzy sześć organizacji branżowych - sygnatariuszy porozumienia: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego; Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego; Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych; Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego; Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskich i Związek Polskie Mięso. Prezesi: Zygmunt Jodko i Waldemar Dobrowolski reprezentujący Federację pracują w Radzie Sektora Wołowiny od 2016 r. W konferencji prasowej uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

7 maja w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Porządkiem obrad było: przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, informacja przewodniczących zespołów z prac w pierwszej kadencji, dyskusja nad regulaminem rady i przygotowanie ewentualnej rekomendacji do zmian. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji, a jednocześnie przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

Z ŻYCIA FEDERACJI,7-9 MAJA,