10 stycznia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 w zakresie: rolnictwo i łowiectwo, zadań z zakresu administracji rządowych i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotacji przedmiotowych i podmiotowych, planów wieloletnich, planów finansowych agencji wykonawczych.  Po przeprowadzonej dyskusji komisja pozytywnie  zaopiniowała projekt ustawy budżetowej. W posiedzeniu komisji uczestniczył wiceprezes zarządu Federacji Waldemar Rolewski.

9 stycznia odbyło się posiedzenie połączonych komisji senackich: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska. Porządkiem obrad było rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk senacki 28, druki sejmowe nr: 87, 93 i 93A). W posiedzeniu uczestniczyli senatorowie obu komisji oraz strona rządowa. Ustawa zmierza do usprawnienia działań prowadzonych w ramach likwidowania chorób zakaźnych zwierząt oraz zapobiegania takim chorobom, ze szczególnym uwzględnieniem ASF i kwestii redukcji populacji dzików na terytorium Polski. Ustawę omówił sekretarz stanu w MRiRW Szymon Giżyński. Michał Gil z Biura Legislacyjnego Senatu przedstawił opinię wraz z uwagami i poprawkami. Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję, w której wzięli głos senatorowie, poseł sprawozdawca Robert Telus, posłowie z innych ugrupowań  oraz przedstawiciele organizacji rolniczych. Federację reprezentował członek zarządu Grzegorz Brodziak.

7 stycznia porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było: 1) uchwalenie  planu pracy komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r., do którego zostały zgłoszone następujące wnioski: poseł Romuald Ajchler (Lewica) zawnioskował o: pełną informację o wynikach zwalczania choroby Aujeszkyego w Polsce oraz krótkie informacje rządu na każdym posiedzeniu komisji o przebiegu prac nad nierozprzestrzenianiem się choroby ASF. Wiceprzewodnicząca komisji Dorota Niedziela (KO) wnioskowała o wyjazdowe posiedzenie komisji do woj. wielkopolskiego, zagłębia hodowli trzody chlewnej, by tam omówić sprawy ASF i bioasekuracji. Zbigniew Ziejewski (PSL-Kukiz 15) wniósł o przeprowadzenie debaty na tematy: dyrektywy azotanowej i jej zastosowania, omówienie spraw dot. obszarów wiejskich w odniesieniu do ONW, omówienie opłacalności produkcji rolnej w Polsce, a także konieczności ustawowego uregulowania dzierżawy rolniczej w Polsce z uwzględnieniem zarówno dzierżawy SP jak i prywatnej. PSL-Kukiz 15 przygotuje projekt ustawy o dzierżawie rolniczej.
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o ochronie roślin przed agrofagami to następny punkt porządku obrad posiedzenia komisji. Projekt ma na celu wykonanie prawa UE i dotyczy on wprowadzenia rozwiązań ograniczających ryzyko zawleczenia do Polski tzw. nowych agrofagów, czyli obcych wirusów, bakterii, grzybów czy szkodników atakujących rośliny. Komisja przyjęła poprawkę dotyczącą zmiany terminu dokonania opłaty pobieranej przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub właściwego wojewódzkiego inspektora. Opłaty uiszczane będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia rachunku, a nie przed przeprowadzeniem kontroli urzędowych, których  opłaty te dotyczą. Komisja przyjęła sprawozdanie.  Sprawozdawcą został Zbigniew Dolata (PiS).
Ostatnim punktem porządku obrad komisji było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk 63). Projekt ma na celu wykonanie prawa UE i dotyczy uregulowania, organizacji i zasad funkcjonowania oraz usytuowania laboratoriów związanych z realizacją zadań PIORiN. Komisja przyjęła sprawozdanie. W posiedzeniu uczestniczył p.o. prezesa zarządu Mariusz Olejnik.

Z ŻYCIA FEDERACJI 7-10 STYCZNIA,