8 czerwca Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. zorganizowała Dni Pola Nagradowice. W programie wydarzenia znalazły się ciekawe wykłady, m.in. na temat: systemu rejestracji odmian roślin rolniczych w Polsce, aktualnego stanu realizacji Białkowego Programu Wieloletniego, rynku roślin strączkowych. Poletka demonstracyjne odmian roślin zbożowych i bobowatych - to obok wykładów praktyczna część spotkania. W wydarzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

7 czerwca w warszawskiej siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie zarządu, prezesów związków regionalnych i komisji rewizyjnej, którego celem było omówienie spraw organizacyjnych. Między innymi rozpatrzono i ustosunkowano się do  sprawozdania rzeczowego i finansowego zarządu za 2017 r., a także podjęto ważne uchwały, które przyspieszą prace organizacji w przyszłości. Wyznaczono datę i miejsce zjazdu Federacji (11 lipca w Ozorkowie, woj. łódzkie), a także nakreślono plan działań w celu jego przygotowania.

6 czerwca sejmowa komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację NIK o wynikach kontroli na temat funkcjonowania spółek hodowli roślin o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Informację przedstawili: wiceprezes NIK - Ewa Polkowska oraz dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rolnictwa i Rozwoju Wsi NIK - Waldemar Wojnicz. Na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła informację ministrów infrastruktury oraz rolnictwa na temat odszkodowań dla rolników za nieruchomości przejęte z mocy prawa. Z informacji przekazanych Ministerstwu Infrastruktury przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad wynika, że średnie ceny gruntów rolnych przejmowanych pod drogi krajowe w województwach są zróżnicowane i kształtują się na poziomie od 10 do 40 tys. za hektar. Wartość gruntu rolnego na potrzeby ustalenia odszkodowania z nieruchomości przejętych na cele realizacji inwestycji drogowych określają rzeczoznawcy majątkowi. W dyskusji podawane były przykłady nierzetelnych wycen, przewlekłego postępowania administracyjnego, krzywdzącego traktowania rolników, a także kwestii gwarantowanych konstytucyjnie  słusznych odszkodowań. Przedstawiano przykłady  wyceny budynków - głównie budynków inwentarskich i zaniżone zazwyczaj  odszkodowania za takie obiekty. Uzyskane pieniądze z wycen  nie pozwalają na odbudowę potencjału gospodarstwa czy odnowienie produkcji w innym miejscu. W posiedzeniach wzięła udział Barbara Jaworska.

5 czerwca na kolejnym posiedzeniu, komisja rolnictwa rozpatrzyła informację MRiRW na temat produkcji żywności jako szansy polskiego rolnictwa, innowacyjnych rynków rolnych dla zrównoważonego rolnictwa oraz procesów koncentracji w przemyśle rolno-spożywczym w Polsce i na świecie. Informację przedstawił Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW. Na tym samym posiedzeniu komisja rozpatrzyła informację resortu rolnictwa na temat programu zainicjowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pt. "Dolny Śląsk, Zielona Dolina Żywności i Zdrowia". Założeniem programu jest powiązanie przyszłości Dolnego Śląska - przy współpracy środowisk naukowych i przedsiębiorstw związanych  z rozwojem sektora rolno-spożywczego. Dobre warunki do produkcji rolniczej w tym regionie wykorzystane są w niewielkim stopniu. Program ma zmienić tę sytuację i polepszyć jakość życia społeczeństwa w tym regionie. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski.

5 czerwca w porządku obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi znalazła się prezentacja sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego "Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej", którą przedstawiał Janusz Wojciechowski, członek ETO. Z raportu wynika między innymi, że cele WPR powinny być spójne z celami innych polityk unijnych i winny przedstawiać jasną wizję rozwoju rolnictwa na dalszy okres, przynajmniej do 2050 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji i Barbara Jaworska z biura Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 5-8 CZERWCA,