13 sierpnia w Warszawie w siedzibie biura Federacji odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Punktami spotkania były:
1) ocena  spotkania z Markiem Sawickim. Członkowie zarządu ocenili pozytywnie spotkanie, choć nie dostarczyło ono im dodatkowej, merytorycznej wiedzy. Polityka rolna państwa do 2020 r. określona została ustawą z dnia 5 sierpnia br. o kształtowaniu ustroju rolnego. Największe wsparcie małych i średnich gospodarstw to priorytet. Ustawa poprawić ma strukturę obszarową gospodarstw rolnych i przeciwdziałać będzie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych;
2) potrzeba wznowienia prac podkomisji nadzwyczajnej do spraw komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej i przedłożenie wypracowanej ustawy do Komisji Rolnictwa i  Rozwoju Wsi celem dalszego procedowania w Sejmie. Członkowie zarządu jednoznacznie wypowiedzieli się, że ustawa o dzierżawie rolniczej jako odrębna ustawa jest jak najbardziej potrzebna, bowiem wzmocniłaby  ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego;
3) sprawa zarejestrowanego w KRS nowego statutu Federacji będzie tematem posiedzenia zarządu Federacji po wyborach parlamentarnych.

13 sierpnia w Warszawie w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie ministra rolnictwa z członkami zarządu Federacji. W spotkaniu uczestniczył Leszek Świętochowski, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i dyrektorzy departamentów MRiRW. W trakcie spotkania oprócz problemów suszy omówione zostały najważniejsze problemy nurtujące przedstawicieli towarowych gospodarstw rolnych i dzierżawców.

5 sierpnia obradowała w Sejmie komisja nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych, która przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 3681). Projekt ma na celu ekonomiczne wsparcie działalności biogazowni rolniczych. Mechanizmem, który ma zapewnić osiągnięcie tego celu, jest proponowana modyfikacja systemu wsparcia energetyki odnawialnej polegającej na wydzieleniu puli zielonych certyfikatów przeznaczonych dla biogazowni rolniczych. Po zakończeniu pierwszego czytania komisja powołała podkomisję nadzwyczajną. Jej przewodniczącą została poseł Elżbieta Królikowska-Kińska. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

5 sierpnia w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie (druk nr 3520). 23 lipca ukonstytuowała się podkomisja, której przewodniczącym został poseł Mirosław Maliszewski.
W związku z plenarnym posiedzeniem Sejmu wystąpieniami wielu posłów podkomisji i głosowaniami prace nad projektem tej ustawy posunęły się niezbyt daleko, a mianowicie rozpatrzono tylko 3 artykuły projektu ustawy. Wielu przedstawicieli organizacji rolniczych bardzo negatywnie wypowiadało się na temat projektu ustawy. Wyrażali zdanie, że projekt ten nie był z nimi uzgadniany. Pracowali w Zespole Roboczym ds. Dialogu Komisji Trójstronnej przy ministrze rolnictwa, ale tam wypracowano zupełnie inną treść projektu tego problemu.
Sugerowali przewodniczącemu Maliszewskiemu, aby w ogóle nie rozpatrywać projektu ustawy, który jest sprzeczny z oczekiwaniami organizacji rolniczych. Poszło także o to, że żadna organizacja, a nawet izby rolnicze nie będą miały w Komisji Dialogu Społecznego swojej reprezentacji (potrzebne jest 5 proc. członków).
W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI,