4 sierpnia w godzinach popołudniowych w gmachu Sejmu obradowały wspólnie  komisje: rolnictwa i ds. Unii Europejskiej nt. rozpatrzenia uchwały Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk sejmowy 3109). Senat zaproponował 26 poprawek. Komisje wniosły o przyjęcie 5 poprawek i odrzucenie 21 poprawek. Poprawki, które przyjęły obie komisje mówią o: zapewnieniu konsekwencji terminologicznych; porządkowaniu spraw dotyczących prawa pierwokupu: przywracaniu prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości rolnych przez byłych właścicieli i ich spadkobierców w przypadku przeznaczenia ich do zbycia przez Agencję Nieruchomości Rolnych.
Posłem sprawozdawcą został poseł Leszek Korzeniowski. 5 sierpnia na forum Sejmu poprawki Senatu zostały odrzucone. Parlamentarzyści większością głosów przegłosowali ustawę, a 7 sierpnia ustawę  przekazano do podpisu prezydenta.
We wszystkich posiedzeniach sejmowych komisji rolnictwa, które odbywały się 4 sierpnia uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

4 sierpnia porządkiem dziennym  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi były następujące sprawy:
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw. Przewodniczący podkomisji poseł Artur Dunin przypomniał, że ustawa dotyczy wskazania organów - ich właściwości i kompetencji w zakresie realizacji zadań dotyczących m.in. uznawania organizacji producentów rolnych i zrzeszeń tych organizacji oraz organizacji międzybranżowych, w tym kontroli ich działalności, monitorowania rynków, umów na dostawy produktów rolnych oraz negocjacji umownych w wybranych sektorach. Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie tejże ustawy (druk 3754). Senat zaproponował dwie poprawki. Komisja wniosła o ich odrzucenie. Poprawki eliminowały wyjątek, jakim jest prawo ARR do posiadania akcji i udziałów w spółkach prawa krajowego (chodziło o ELLEWAR). 5 sierpnia na forum Sejmu większość posłów poparła poprawki sejmowej komisji rolnictwa, odrzucając tym samym poprawki Senatu. ELEWARR został w gestii Agencji Rynku Rolnego. 7 sierpnia ustawę przekazano prezydentowi do podpisu.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o ochronie gruntów i leśnych (druk nr 3759). Senat zaproponował jedną poprawkę. Komisja wniosła o jej odrzucenie. Poprawka Senatu zaostrzyłaby kryteria odrolnienia gruntów najwyższych klas bonitacyjnych bez konieczności uzyskania odpowiedniej zgody. Posłem sprawozdawcą został poseł Artur Dunin. 5 sierpnia na plenarnym posiedzeniu Sejmu większością głosów posłów ustawa została przyjęta. Ustawa dotyczy umożliwienia przekształcenia na cele nierolnicze i nieleśne, bez zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia nie przekracza 0,5 ha. 7 sierpnia przekazano ustawę do podpisu prezydenta.
Komisja uchwaliła dezyderat skierowany do ministra rolnictwa, w którym zwróciła się o wstrzymanie na okres 5 lat procesu sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych nieruchomości rolnych pozostających w Zasobie WRSP o powierzchni przekraczającej 10 ha. Powyższy postulat wynikał ze stwierdzonych ostatnio przypadków sprzedaży kilkusethektarowych nieruchomości rolnych wbrew negatywnej opinii izb rolniczych oraz z naruszeniem zasad polityki rolnej.
Komisja wysłuchała informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie:
- strat w rolnictwie spowodowanych zjawiskiem suszy na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego;
- udzielonej lub planowanej pomocy poszkodowanym producentom rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem woj. kujawsko-pomorskiego;
- planu uruchomienia programów krajowychpoza formułą de minimis;
- możliwości realizacji proponowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Rolnicze 10 działań przesłanych na ręce Marka Sawickiego.
Informacji na ten temat udzielili: sekretarz stanu w MRiRW - Kazimierz Plocke i dyrektor Departamentu Finansów w MRiRW - Aleksandra Szelągowska.
Według stanu na 31 lipca br. zagrożenie suszą stwierdzono w 12 województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Susza dotknęła upraw: krzewów owocowych, truskawek, zbóż jarych, zbóż ozimych, rzepaku i rzepiku, tytoniu, warzyw gruntowych oraz roślin strączkowych. Obecnie powoływane są komisje do oszacowania strat w poszkodowanych przez suszę gminach.
W trakcie bardzo burzliwej dyskusji część posłów stwierdziła, że rząd nie ma konkretnej procedury rekompensowania rolnikom strat, jakie ponieśli w wyniku suszy. Działania pomocowe są wycinkowe, chaotyczne i nieskoordynowane. Zgłoszono wniosek o nieprzyjęcie do wiadomości ww. informacji.

4 sierpnia w gmachu Sejmu odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 3666). W podkomisji wzięli udział posłowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Posłowie dyskutowali na temat uwag zgłoszonych do ww. projektu przez ministra środowiska, ministra rolnictwa, Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Krajową Radę Izb Rolniczych. Wysłuchano także uwag zainteresowanych stron społecznych oraz sejmowych legislatorów. Podkomisja postanowiła spotkać się ponownie po wakacjach, żeby obradować nad nową wersją projektu, która będzie uwzględniała zgłoszone uwagi w dniu 4 sierpnia br. Posłem sprawozdawcą został Artur Dunin.

Z ŻYCIA FEDERACJI,