Prezes Leszek Dereziński uczestniczył także w debacie organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Obrony Praw Rolników Producentów i Przetwórców Rolnych, która odbyła się w Przysieku k. Torunia. Temat debaty "Czy na polskiej wsi jest jeszcze miejsce dla nowoczesnego rolnictwa"? Prof. dr hab. Wojciech Ziętara wygłosił referat nt. "Ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowaniach  rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach konkurencji i globalizacji", który był referatem wprowadzającym do debaty. Zorganizowanie jej wynikało z konieczności obrony praw rolników do rozwoju własnych gospodarstw i zapewnieniu ich rodzinom godziwych warunków egzystowania. W Polsce zauważalne jest i zwiększające się z dnia na dzień nasilenie protestów mieszkańców - ludzi napływowych - niebędących rolnikami - na obszary wiejskie, którzy protestują przeciwko prawidłowemu funkcjonowaniu gospodarstw rolnych. Brak planów przestrzennego zagospodarowania, które normowałyby obszary takie jak: miejsca na produkcję rolną (bo gdzie jak nie na wsi ma się odbywać), na osiedla mieszkaniowe czy rekreację  powoduje chaos i zaostrzanie się konfliktów. Rząd musi podjąć działania, by rolnicy w spokoju mogli rozwijać produkcję rolniczą i być konkurencyjni na rynkach nie tylko UE, ale i w świecie. Zaś mieszkańcy miast osiedlający się na terenach wiejskich wzorem państw skandynawskich powinni podpisywać w obecności notariuszy klauzulę mówiącą o stosunkach dobrosąsiedzkich na wsi. Skłoniłoby to jednocześnie osadników do poszerzenia wiedzy nt. warunków panujących na wsi.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 31 stycznia,