w siedzibie biura zarządu Opolskiego Związku Producentów Rolnych odbyło się spotkania przedstawicieli zarządów pięciu związków zrzeszonych w Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, a mianowicie: Opolskiego Związku Producentów Rolnych w Opolu, Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, Lubuskiego Związku Rolników w Baczynie, Związku Dzierżawców Nieruchomości Rolnych w Gliwicach oraz Związku Pracodawców Rolnych w Łodzi. Spotkanie miało na celu omówienie projektu porozumienia współpracy związków wojewódzkich. Przedstawiciele regionalnych związków zapoznali się z projektem porozumienia, zgłosili swoje uwagi i ustalili dalszy tryb procedowania. Na najbliższych posiedzeniach związków poprawiony projekt porozumienia zostanie przedstawiony zarządom i zostaną podjęte stosowne uchwały. Na ich podstawie zostanie stworzona ostateczna treść porozumienia.

Z ŻYCIA FEDERACJI 3 marca,