29 września w Warszawie w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli MRiRW, dyrektora generalnego KOWR Witolda Strobla oraz jego współpracowników z członkami zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Omawianymi problemami były m.in. konsekwencje wcielenia w życie ustawy o zakazie wstrzymania sprzedaży nieruchomości ZWRSP oraz o zmianie niektórych ustaw z 14 kwietnia 2016  r., konieczność wznowienia prac nad ustawą o dzierżawie rolniczej, problemy z przedłużaniem umów dzierżawnych, zasady dalszego funkcjonowania rady społecznej w centrali przy dyrektorze generalnym i rad społecznych przy oddziałach terenowych KOWR. Oprócz tego była mowa także o nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP w kierunku uwzględnienia sytuacji dzierżawców, którzy z powodów ekonomicznych nie oddali 30 proc. ziemi, a także zmiana modulacji kwoty dopłat bezpośrednich od 150 tys. euro, która dotknęła nie tylko dzierżawców, ale także spółki SP.

28 września odbyło się wspólne posiedzenie dwóch komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Porządkiem obrad była informacja na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem informacji o zmniejszeniu unijnego wsparcia dla rolników - hodowców karpia z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na działanie "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe". Rozpatrzono odpowiedź ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na dezyderat skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie niepokojącej informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników - hodowców karpia. W posiedzeniu uczestniczył Hubert Kulesza, członek zarządu Federacji.

28 września odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Pierwsze posiedzenie dotyczyło informacji ministra rolnictwa w sprawie strategii funkcjonowania i zadań KOWR oraz ARiMR po zmianach zakresu działalności oraz przygotowania systemu informatycznego ARiMR do wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2017 r. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

28 września w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Tematami omawianymi były: strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, omówienie barier w rozporządzeniach regulujących przyznawanie i wypłatę pomocy w ramach PROW 2014-4040. Na forum rady wystąpił Witold Strobel, dyrektor generalny KOWR. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI,