Na kolejnym posiedzeniu komisja zapoznała się z informacją nt. zmiany sposobu szacowania strat w uprawach rolnych, spowodowanych występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w przyrodzie, którą przedstawił wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki. W związku z licznymi wystąpieniami organizacji rolniczych oraz wojewodów w sprawie ujednolicenia protokołów szacowania szkód wyrządzonych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne wprowadzono zmiany, zgodnie z którymi u producenta rolnego nieposiadającego danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji w jego gospodarstwie średnia produkcja rolna będzie ustalana jednolicie na podstawie danych IERiGŻ-PIB. Przyjęcie jednolitego formularza zapewni jednolitą metodologię wyliczania szkód w gospodarstwach, a także spójne prezentowanie danych. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Producentom będą przysługiwały dopłaty w wysokości 65% składki w przypadku ubezpieczenia. Dla upraw na użytkach kl. V i VI stawka wynosić będzie 12% i 15% sumy ubezpieczenia. W 2017 r. jest jeszcze możliwe ubezpieczenie od jednego ryzyka. Resort rolnictwa stara się, aby system szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, związanych z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, był systemem wykorzystywanym tylko w nadzwyczajnych zdarzeniach o większej skali. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 26 stycznia,