W siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ANR. Omawiano uwzględnienie w tworzonych obecnie przepisach prawnych miejsca dla problemów dotyczących działalności w rolnictwie spółek prawa handlowego i spółek pracowniczych oraz zapewnienie im możliwości rozwoju. Tworzone przepisy dają szerokie prawa tylko rolnikom indywidualnym i gospodarstwom rodzinnym. Zajęto się też kwestą umożliwienia zakupu przez spółki - w tym spółki pracownicze - gruntów, dla których wcześniej uruchomione były procedury sprzedaży w związku z wyłączeniami tzw. 30 proc. użytków rolnych. Kolejną sprawą był problem zagwarantowania w formie przepisu prawa możliwości przedłużania dzierżaw. Dzierżawcom nieruchomości rolnych SP należy stworzyć perspektywy na najbliższe lata, a w szczególności szanse na przedłużanie długoterminowych umów dzierżawy. Aktualnie widać tylko deklarowaną wolę rozwiązania tego problemu, brak natomiast potwierdzenia tej woli w formie odpowiednich przepisów. Omówiono określenie stanowiska ANR dotyczącego potrzeby uchwalenia ustawy o dzierżawie rolniczej i temat ułatwień w zakresie likwidacji przestarzałych, niefunkcjonalnych, starych i w dużym stopniu zużytych obiektów budowlanych oraz uproszczenia procedur z tym związanych. Podjęto też kwestię problemów środowisk byłych pracowników PGR i wypracowania propozycji w zakresie pomocy dla nich. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 26 LUTY