w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach konkurencji i globalizacji". Referat wygłosił prof. dr hab. Wojciech Ziętara. Wnioski z referatu i dyskusji: 1) w polskim rolnictwie występuje duża różnica w potencjale produkcyjnym między gospodarstwami zdolnymi do rozwoju a nierozwojowymi; 2) występuje bardzo duży dystans między wielkością gospodarstw i stopniem koncentracji produkcji zwierzęcej w Polsce a krajami Europy Zachodniej; 3) aktualnie w Polsce zdolności konkurencyjne posiadają profesjonalnie prowadzone gospodarstwa rolne o odpowiedniej skali, w tym szczególnie z produkcją zwierzęcą; 4) najsłabszym ogniwem w produkcji żywca wieprzowego jest produkcja prosiąt. Stąd potrzeba zdecydowanego wsparcia tej działalności; 5) podstawowym warunkiem odbudowy pogłowia trzody chlewnej w Polsce jest podejście systemowe oparte na specjalizacji gospodarstw w zakresie produkcji prosiąt i tuczu, integracja pozioma między producentami i pionowa między producentami żywca i przedsiębiorstwami przetwórczymi; 6) konieczne jest wykorzystanie technologii produkcji umożliwiających redukcję odorów, m.in. przez łączenie chowu trzody z produkcją biogazu. W seminarium uczestniczył Aleksander Dargiewicz, dyrektor Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej.

Z ŻYCIA FEDERACJI 24 marca,