komisja rolnictwa wysłuchała informacji MRiRW na temat polskiego stanowiska, proponowanych zmian i stanu negocjacji z Komisją Europejską w ramach przeglądu WPR 2014-2020 w kontekście Komunikatu do Parlamentu Europejskiego i Rady nt. "Śródokresowy przegląd/rewizja wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020". W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 23 marca,