28 czerwca w Opolu odbył się zjazd Opolskiego Związku Producentów Rolnych, w trakcie którego wybrano nowy, 4-osobowy zarząd związku. Prezesem organizacji na kolejną, 2-letnią kadencję został wybrany Mariusz Olejnik. Poza tym omawiano nurtujące problemy rolników, a także wybrano delegatów na zjazd Federacji.

27 czerwca w Szczecinie odbyło się spotkanie Federacji reprezentowanej przez: Leszka Derezińskiego, Feliksa Skotnickiego oraz Kazimierza Stoltmana z  Julianem Sierpińskim, prezesem Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Kluczowym tematem rozmów były problemy zachodniopomorskiego rolnictwa, a także właściwego  zagospodarowania ziemi Skarbu Państwa w tym regionie.

27 czerwca odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze posiedzenie dotyczyło informacji resortu rolnictwa nt. sytuacji kadrowo-finansowej w inspekcjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności w kontekście realizacji zadań na rzecz  rolnictwa, konsumentów i wymiany handlowej. Na kolejnym posiedzeniu minister Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił informację o rozwiązaniach pomocowych dla gospodarstw dotkniętych suszą. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

26 czerwca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała dwa razy. Porządkiem obrad pierwszego posiedzenia była kondycja Polskiej Spółki Cukrowej i informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku cukru i działań rządu w zakresie stabilizacji rynku. Na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Ustawa  (druk senacki 872) modyfikuje obecny model szacowania szkód łowieckich, poprzez przekazanie wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego zadań dotychczas przypisanych gminom i ich jednostkom pomocniczym. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

22 czerwca w gmachu resortu rolnictwa odbyła się pierwsza Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie z udziałem nowego ministra ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Porządkiem obrad była m.in.: dyskusja na temat aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie wraz z omówieniem propozycji zmian aktów pranych dotyczących: ustawy o zmianie niektórych  dotyczących w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, o znakowaniu produktów wytworzonych bez GMO. Kolejnym punktem była informacja ministra na temat propozycji stanowiska rządu w zakresie WPR na lata 2021-2027 oraz Wieloletnich Ram Finansowych. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, który jest członkiem rady z ramienia Federacji ZPDiWR.

21 czerwca  w Prusicach koło Trzebnicy odbył się XXXI Letni Zjazd Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych. Tematami wiodącymi były: rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa dolnośląskiego do 2030 roku, zagadnienia z zakresu działalności KOWR, ze szczególnym uwzględnieniem zasad obrotu ziemią i sposobu przedłużania umów dzierżawy, analiza rynków produktów rolnych w 2018 roku.

22 czerwca odbyła się pierwsza konferencja prasowa ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Głównym tematem była susza i jej skutki. W konferencji  uczestniczył prezes Leszek Dereziński oraz Barbara Jaworska.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 22-28 CZERWCA,