29 maja w Warszawskim Domu Technika NOT odbył się Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, w którym wziął udział jako delegat prezes Leszek Dereziński. Oprócz spraw organizacyjnych związanych ze zjazdem dyskutowano o bardzo złej sytuacji na rynku cukru i w sektorze buraka cukrowego, którego powodem jest zniesienie systemu kwotowania, a w konsekwencji spadek cen.

28 maja w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku (woj. lubuskie) odbyło się  posiedzenie pięciu związków należących Federacji. Porządkiem obrad były m.in. informacja o działalności tych związków, w tym współpraca z KOWR i organizacjami rolniczym, informacja o porozumieniu ponadregionalnym podpisanym w Brodach, a także podsumowanie działalności zarządu Federacji za okres czerwiec 2017 r. - kwiecień 2018 r., a także dyskusja nad planem działania Federacji w najbliższym czasie. W posiedzeniu wzięli udział prezesi: Zygmunt Jodko, Mariusz Olejnik, Romuald Jankowski, Hubert Kulesza, Waldemar Dobrowolski oraz Władysław Butor.

28 maja w siedzibie Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie związku. Omawiano sprawy organizacyjne związku, problemy, w tym członkostwo związku w Klubie Biznesu Polska-Ukraina, posiedzenia Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa, spotkanie członków prezydium Sejmiku Gospodarczego oraz spotkanie z senatorem Józefem Łyczakiem. Ustalono także plan prac dotyczący V edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu oraz 25-lecia Związku w Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

24 maja Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i spółka Bactotech zorganizowały w Minikowie konferencję "Mikrobiologia w rolnictwie".  Omówiono m.in. rolę drobnoustrojów w prawidłowym funkcjonowaniu gleby, preparaty użyźniające glebę, mapowanie pól, ekonomiczne prowadzenie gospodarstwa rolnego zgodnie z naturą, mapowanie pól z powietrza, a także wpływ mikroorganizmów na rozwój i plonowanie roślin. W konferencji uczestniczyli Roman Wiatrowski i Leszek Dereziński.

23 maja w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W porządku obrad były: informacja o pracy zespołu za 2-letni okres pracy które przedstawił Leszek Dereziński, następnie odbyły się wybory przewodniczącego zespołu. Na zaproszenie przewodniczącego zespołu przybyli: wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski, Zbigniew Abramowicz zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW i Waldemar Micek reprezentujący KOWR. Minister Babalski przedstawił plany przeprowadzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ukur, zaznaczając, że w drugiej połowie 2018 roku ustawa powinna znaleźć się na biurku prezydenta Dudy. Poinformował także, że trwają bardzo zaawansowane prace dotyczące tzw. konstytucji dla wsi, która będzie całościowo ujmować problemy rolników i obszarów wiejskich. W przeprowadzonych tajnych wyborach nowym przewodniczącym na kolejne 2 lata został Franciszek Nowak, prezes Polskiego Towarzystwa Rolniczego.

21 maja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i Święta Ludowego w gmachu resortu rolnictwa odbyły się uroczystości wraz z odsłonięciem tablicy pamiątkowej pt. "Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom" w asyście pocztów sztandarowych szkół i organizacji rolniczych.

Z ŻYCIA FEDERACJI,21-29 MAJA,,