23 lipca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmowała się następującymi problemami: 1) informacją resortu rolnictwa na temat realizacji i planowanych do realizacji form pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku klęski suszy, w tym odpowiedzią na postulaty zawarte w piśmie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Rolniczego; 2) informacją o aktualnej sytuacji na rynku owoców miękkich, ze  szczególnym uwzględnieniem czarnej porzeczki. W posiedzeniu udział wzięli licznie przybyli goście, a mianowicie rolnicy pokrzywdzeni przez suszę (woj. kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, mazowieckie, łódzkie) oraz rolnicy z Podlasia (ASF). Po trwającej kilka godzin dyskusji prezydium komisji postanowiło problemy rolników przedstawić w najbliższym czasie na plenarnym posiedzeniu Sejmu. Niestety, większością głosów parlamentarzystów z klubów PSL i PO temat suszy i bioasekuracji, a zatem problem odszkodowań dla rolników, nie został podjęty na posiedzeniu plenarnym Sejmu. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 lipca porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Projekt zawiera przepisy dotyczące utworzenia komisji, w skład której będzie wchodzić strona rządowa, strona społeczno-zawodowa i strona gospodarcza. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

22 lipca w Sejmie obradowały połączone komisje: Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posiedzenie dotyczyło pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 3666). Powołano wspólną podkomisję, która już niebawem rozpocznie prace. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

21 lipca porządkiem kolejnego posiedzenia senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Ustawa bez poprawek została przegłosowana większością głosów senatorów. W posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

21 lipca w Sejmie obradowały dwie komisje: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznych rolników oraz ustawy o systemie zabezpieczeń społecznych (druk 3588), w którym uczestniczył przedstawiciel Federacji.

21 lipca w Senacie obradowały wspólnie: Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Środowiska na temat zabezpieczenia rynku polskiego przed napływem nielegalnych i podrabianych środków ochrony roślin. Dostępność fałszywych i nielegalnych środków ochrony roślin wprowadza potencjalne zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Skala obrotu nielegalnymi środkami ochrony roślin jest niepokojąca, a atrakcyjność ofert kierowanych przez fałszerzy i nielegalnych importerów do rolników rodzi obawy, że proceder ten będzie się wzmagał. Konieczne jest zintensyfikowanie działań i zaangażowanie w nie wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem i obrotem towarów na rynku. Niezbędne w tym celu jest efektywne wykorzystanie istniejących regulacji prawnych oraz skoordynowanie działań wszystkich organków zajmujących się kontrolą tego rynku

Z ŻYCIA FEDERACJI,