W MRiRW odbyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu rozporządzenia ministra rolnictwa dotyczącego określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej PROW na lata 2014-2020. Konferencję prowadził Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW. Dla 40 podmiotów samorządowych i ODR-ów, oprócz zmian technicznych, zmieniono metodę wyliczania limitów dostępnych środków PT dla samorządów województw. Zrezygnowano także z wyodrębnienia w ramach środków przewidzianych dla ARiMR puli związanej z wdrażaniem działań na PROW w latach 2014-2020. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji

Z ŻYCIA FEDERACJI, 20 STYCZEŃ