8 lipca na ostatnim w tym dniu posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa wiceminister Tadeusz Nalewajk przedstawił stan prac komisji wojewódzkich do szacowania strat w gospodarstwach rolnych wynikających z wystąpienia suszy oraz formy pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych. Wielkości szkód są niezbędną podstawą, aby skorzystać ze wsparcia.

8 lipca porządkiem obrad Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było: 1) rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli "Skuteczności działań i procedur podejmowanych w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świń"; 2) informacja resortu rolnictwa nt. stanu zwalczania afrykańskiego pomoru świń w Polsce i jego wpływ na sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych oraz realizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, w tym programu bioasekuracji; 3) informacja resortu ministra środowiska na temat skuteczności stosowanych instrumentów prawnych przy wypłacie odszkodowań za powstałe szkody łowieckie. Skala zjawiska i planowane zmiany legislacyjne. Informacja dotyczyła zwiększającego się wzrostu szkód łowieckich w kolejnych sezonach; 4) rozpatrzenie odpowiedzi ministra rolnictwa na pismo Podlaskiej Izby Rolniczej. Izba na wniosek hodowców i producentów trzody zwróciła się o wprowadzenie przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej w związku z ASF i szkodami wyrządzonym przez zwierzynę łowną.

7 lipca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywała ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego (druk senacki 966). Opinie do ustawy zaprezentowało: Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, Kancelaria Prezydenta RP, Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Były także dwie opinie obywatelskie. Strona rządowa z treścią zaprezentowanych opinii nie zgodziła się. Ustalono, że wspomniane opinie zostaną rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3 lipca w Bobolicach Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowało spotkanie swoich członków. Przewodnim tematem było omówienie perspektyw w rolnictwie na lata 2016-2020. Merytoryczne wystąpienia dyrektorów: oddziałów ANR, ARiMR, KRUS-u,
przedstawiciela Izb Rolniczych i Banku BGŻ BNP Paribas wyjaśniło zebranym wiele nurtujących ich problemów.

2 lipca w Warszawie w Głównym Inspektoracie Pracy odbyło się posiedzenie Komisji Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. Celem posiedzenia było omówienie bieżącej działalności prewencyjnej na rzecz zapobiegania wypadkom w rolnictwie oraz wyników kontroli PIP w zakładach chowu i hodowli koni oraz bydła w 2014 r.
Jednym z tematów spotkania było bezpieczeństwo przeciwpożarowe przy eksploatacji ciągników i maszyn rolniczych. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

2 lipca zaplanowana wcześniej podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o dzierżawie rolniczej nie odbyła się. Posłowie podkomisji postanowili zawiesić prace, ponieważ - zdaniem prawników z Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu - część zapisów koliduje z uchwaloną przez Sejm ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego. Federację reprezentowali wiceprezesi zarządu: Zygmunt Jodko, Waldemar Rolewski i prezes Agrowaru Stanisław Kaśkiewicz (woj. zachodniopomorskie), który jest członkiem Związku w Szczecinie.

Z ŻYCIA FEDERACJI,