13 września sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmowała się rozpatrzeniem i zaopiniowaniem dla komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. w zakresie działania komisji. NIK skupiła się nad: prawidłowością i zapewnieniem terminowej realizacji wypłat bezpośrednich dla rolników w kampanii 2015, systemem zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych, działaniem organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności, wykonywaniem wybranych zadań publicznych przez małe gminy i zapobieganiem bezdomności zwierząt. NIK pozytywnie oceniła organizację i funkcjonowanie w Polsce systemu zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych w obszarze informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków z tych funduszy oraz w obszarze prowadzenia postępowań wyjaśniających przed Komisją w zakresie WPR. Realizacja zadań w ramach tego systemu była zgodna z przepisami UE oraz zasadą należytego zarządzania finansami. Komisja uchwaliła dezyderat skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań ułatwiających sprzedaż żywności w gospodarstwach rolnych. W dezyderacie komisja zwraca się m.in. o wskazanie aktów prawnych, na podstawie których w innych krajach UE odbywa się sprzedaż żywności przez rolników do podmiotów gospodarczych nie będących odbiorcami końcowymi. Federację reprezentował Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

12 września w Warszawie, w siedzibie biura Federacji odbyło się pierwsze po zjeździe Federacji (28.06.2017 r.) posiedzenie rady Federacji, któremu przewodniczył Wojciech Hołownia. Bardzo dobra frekwencja na spotkaniu (86 proc. obecnych) członków rady Federacji pozwoliła na ukonstytuowanie się rady. Wiceprzewodniczącymi rady zostali wybrani: Władysław Butor i Andrzej Okoniewski. Członkami rady zostali: Paweł Wachowiak i Wojciech Rymaszewski. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

12 września na kolejnym posiedzeniu komisja rolnictwa wysłuchała: 1) informacji ministrów rolnictwa oraz środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF w Polsce; 2) informacji ministra rolnictwa o nowych przypadkach występowania ASF i skutków wdrożenia rozporządzenia z 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Informacje przedstawiali: sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki, podsekretarz stanu w MRiRW - Ewa Lech, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody - Andrzej Szewda-Lewandowski oraz kierownik Działu Hodowli i Ośrodków Hodowli Zwierzyny ZG Polskiego Związku Łowieckiego Bartłomiej Popczyk. Rozporządzenie z 5 lipca ma za zadanie podniesienie poziomu zabezpieczenia przed wirusem ASF gospodarstw zlokalizowanych na terenie występowania choroby, m.in. zachęca do rezygnacji z hodowli świń w najbliższym czasie.  Od 11 września br. Komisja Europejska na terenie wszystkich stref pozwala zastosować rekompensatę za likwidację hodowli dla rolników, którzy produkują do 50 świń. Program jest dobrowolny, a kwoty rekompensat są jeszcze konsultowane. Wiceminister Bogucki poinformował, że zwalczanie ASF jest sprawą priorytetową - na ten cel przeznaczono ostatnio 140 mln zł. Według stanu na dzień 4 września br. odstrzelono 3394 dziki z 7012 zaplanowanych na ten okres. Przedstawiciel PZŁ podkreślił, że nie będzie już w planach łowieckich górnych limitów odstrzału dzików, co umożliwi intensyfikację polowań. W trakcie dyskusji rolnicy poruszali m.in. kwestie trudności spełnienia warunków bioasekuracji - niedostatecznych odszkodowań, utylizacji padłych dzików. Sugerowano, by bioasekurację wprowadzić w całym kraju dla bezpieczeństwa hodowli zwierząt.

12 września sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 1716). Projekt przedstawił i uzasadnił poseł Jarosław Sachajko (Kukiz'15). Projekt ma na celu umożliwienie rolnikom sprzedaży swoich produktów na rzecz osób fizycznych dla jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej - do sklepów, stołówek czy restauracji. Według posła Sachajki, który popiera projekt, to jeden z najważniejszych, jakie zostaną przyjęte w tej kadencji Sejmu. Parlamentarzysta argumentował, że to wielkoobszarowe, wielkie fermy mogą być problemem. Związane jest to ze źle działającym systemem wczesnego ostrzegania, który można było zaobserwować, gdy na polskich fermach pojawił się problem z fipronilem. Obecnie rolnicy mogą sprzedawać swoje produkty w różnych punktach sprzedaży detalicznej, ale powinni założyć działalność gospodarczą. Założoną firmę rolnik powinien zgłosić pod kontrolę do inspekcji weterynaryjnej czy sanitarnej. Komisja będzie kontynuowała pierwsze czytanie ww. projektu na jednym z następnych posiedzeń. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

11 września porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było przeprowadzenie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk 1807). Program ma na celu zapobieganie szerzeniu się ASF. Umożliwia wypłatę odszkodowań oraz rekompensatę za nieutrzymywanie świń w gospodarstwie. Sprawozdawcą został poseł Krzysztof Szulowski (PiS). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

8 września w Warszawie w resorcie rolnictwa obradowało prezydium Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Tematami były: strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, zasady procedowania stanowisk zespołów i rady oraz nowe zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych z 10 sierpnia br. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

Z ŻYCIA FEDERACJI,