W Baczynie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Lubuskiego Związku Rolników, na którym podsumowano zakończenie roku 2015. Następnie odbyło się posiedzenie Lubuskiego Forum Rolniczego, na które przybyli goście z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w osobach Mariusza Drozdowskiego z Departamentu Gospodarki Ziemią i Roberta Fabiańskiego z Departamentu Finansów. Omawiano projekty ustaw: o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (druk sejmowy 239) i ustawę o ubezpieczeniu roślin i zwierząt gospodarskich.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 17 MARZEC