28 czerwca w gmachu resortu rolnictwa odbyło VI posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury Obszarów Wiejskich powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego. Głównym tematem posiedzenia była analiza sytuacji w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, przyjęcie rekomendacji oraz debata i wnioski Zespołu nt. "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030". W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, który jest członkiem tego zespołu.

28 czerwca w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Kierunki zmian form organizacyjnych i prawnych gospodarstw rolniczych w Polsce na tle wybranych krajów". Kształt WPR w latach 2021-2028 będzie przypuszczalnie okresem ograniczającym wydatki z budżetu unijnego nie tylko na WPR, ale także i politykę spójności. Ewentualne zmiany ograniczą zakres i skalę zmian na polskiej wsi, a pośrednio wywrą również niekorzystny wpływ na rolnictwo kraju. W rezultacie po 2020 r. może nastąpić ograniczenie tempa przyrostu liczby gospodarstw większych i wyróżniających się zdolnością konkurencyjności. Sytuacja ta byłaby przeszkodą do kontynuowania eksportu produktów z sektora rolno-spożywczego. Referat wygłosił prof. dr hab. Wojciech Ziętara.

26 czerwca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się trzy posiedzenia. Pierwsze dotyczyło rozpatrzenia i zaopiniowania dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli. Kolejne posiedzenie przedstawiało sytuację kadrowo-finansowej w Inspekcji Weterynaryjnej o przewidywanych zmianach organizacyjnych i o realizacji zapowiedzianego wzmocnienia finansowego w Inspekcji Weterynaryjnej i rozpatrzenie informacji o wynikach kontroli i realizacji zaleceń pokontrolnych Komisji Europejskiej dla Inspekcji Weterynaryjnej. Ostatnie posiedzenie komisji poświęcone było sytuacji na rynku trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem tuczu nakładczego. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

25 czerwca odbyło się spotkanie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z członkami zarządu Federacji. Omówiono najważniejsze problemy związane  między innymi z przedłużaniem umów z dzierżawcami, którzy wyłączyli 30 proc. gruntów, czynszami dzierżawnymi oraz suszą. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, Waldemar Rolewski, Mariusz Olejnik, Grzegorz Brodziak, Hubert Kulesza i Barbara Jaworska.

19 czerwca odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego dotycząca podsumowania roku pracy w MRiRW. W spotkaniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

18 czerwca we Wrześni odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Celem spotkania było ustosunkowanie się do spraw bieżących, ważnych dla dzierżawców. Odniesiono się m.in. do uchwalonej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i potrzebie wznowienia prac nad ustawą o dzierżawie rolniczej. Przedstawione zostały problemy, które powinny być omówione podczas spotkania z ministrem rolnictwa. Ustalono, że zjazd Federacji odbędzie się nie w lipcu, ale jesienią.

17 czerwca Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych zorganizowała w w Centralnej Bibliotece Rolniczej konferencję nt. "Rola spółdzielni we wzmacnianiu pozycji gospodarczej i społecznej rolników". W programie znalazły się wystąpienia polskich i międzynarodowych ekspertów, którzy zajęli się analizą zmierzającą do wzmocnienia spółdzielczości w Polsce. Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji, a jednocześnie prezes Spółdzielni Grup "Polski Rzepak i Zboża", przedstawił bieżącą działalność spółdzielni i osiągnięte wyniki.

Z Życia Federacji 17-28 czerwca,