26 września sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i zaopiniowała poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Krzysztofa Jurgiela. Pod wnioskiem podpisało się kilkudziesięciu parlamentarzystów klubu PO, PSL oraz Nowoczesna. Posłem reprezentującym wnioskodawców był Mirosław Maliszewski (PSL). Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

26 września w Warszawie w siedzibie firmy Ernst&Young odbyło się kolejne spotkanie dotyczące opracowania strategii "Polska wołowina 2022". W spotkaniu uczestniczyły dwa związki hodowców bydła mięsnego, Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, grupy producentów wołowiny, firmy skupujące bydło oraz przedstawiciele dużych zakładów przetwórstwa mięsnego. Tematem spotkania były wyzwania na rynku wołowiny, problematyka skupu żywca, analiza czynników wpływających na ceny skupu. Poruszono aspekt ekonomiczny (opłacalności) chowu bydła mięsnego, rolę producenckich i związków hodowców bydła mięsnego. W tym w sposób interesujący nakreślono plany rozwoju i finansowania chowu i hodowli bydła mięsnego oraz jego dynamikę. Na spotkaniu przedstawicielem Federacji był Waldemar Dobrowolski, członek zarządu Federacji.

20 września na kolejnym posiedzeniu senacka komisja rolnictwa rozpatrywała propozycję zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Celem i przedmiotem ustawy jest zapewnienie środków finansowych na realizację programu bioasekuracji mającej zapobiegać szerzeniu się ASF w latach 2015-2018 wprowadzonego rozporządzeniem ministra rolnictwa 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018. W związku ze zmianą w 2017 r. sytuacji epizootycznej w odniesieniu do ASF przewidziane kwoty okazały się niewystarczające, dlatego ustawa zwiększa je do odpowiednio 8 mln zł 21,5 mln zł rocznie. W posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

20 września odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wysłuchano sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2016 roku. W posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Federacji.

18 września w biurze Federacji odbyło się posiedzenie zarządu Federacji, w trakcie którego podjęto decyzję o zmianie lokalizacji biura i jego wyposażenia. Poza tym uzgodniono tematy, które miały być zaproponowane do omówienia na spotkaniu zarządu z kierownictwem resortu rolnictwa i KOWR 29 września. Konferencja nt. dzierżaw rolniczych została przesunięta na początek 2018 r.

17 września w Spale (woj. łódzkie) odbyły się Dożynki Prezydenckie. Prezydent RP Andrzej Duda podziękował rolnikom za ich trud, podkreślił niezwykle ważną rolę rolnika, który zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. W uroczystościach wziął udział prezes Leszek Dereziński.

Z ŻYCIA FEDERACJI,