W Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium nt. "Organizacja i efektywność polskich gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych na tle gospodarstw wybranych krajów UE". Referat wygłosili prof. dr hab. Wojciech Ziętara i dr inż. Marek Zieliński. Wnioski z konferencji były następujące: 1) nasilający się w ostatnich kilkunastu latach wzrost udziału gospodarstw specjalizujących się w uprawie zbóż, oleistych i wysokobiałkowych przy jednoczesnym spadku udziału gospodarstw z różnymi uprawami należy ocenić negatywnie ze względu na zagrożenie bilansu substancji organicznej w glebie; 2) powierzchnia użytków rolnych w badanych gospodarstwach roślinnych była ściśle skorelowana z ich wielkością ekonomiczną. Podobnie jest w przypadku gruntów dzierżawionych, których udział również zwiększał się wraz ze wzrostem wielkości gospodarstw; 3) nakłady pracy w przeliczeniu na 100 ha UR zmniejszały się wraz ze zwiększaniem wielkości ekonomicznej gospodarstw; 4) koszty czynników zewnętrznych (pracy najemnej, czynszu i odsetek) w przeliczeniu na 1 ha UR zwiększały się w miarę wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstw

Z ŻYCIA FEDERACJI, 15 STYCZEŃ