Odbyły się trzy posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie pierwszego odbyło się czytanie rządowego projektu ustawy o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej. Projekt, który referował Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW, dotyczy umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego otrzymywania środków przeznaczonych na finansowanie z wyprzedzeniem, czyli przed zawarciem umowy o przyznanie pomocy na przedsięwzięcia przewidziane w PROW na lata 2014-2020. Ma na celu wykonanie prawa UE.
Kolejne posiedzenie tego dnia obejmowało pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten dotyczy wdrożenia do polskiego porządku prawnego zmian wynikających z wejścia w życie rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i spożywczych oraz poprawy funkcjonowania systemu oznaczeń geograficznych produktów rolnych i spożywczych, a także doprecyzowania przepisów aktualnie obowiązującej ustawy. Uzasadnienie projektu przedstawił Jacek Bogucki. Po zakończeniu pierwszego czytania komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała ww. projekt. Przewodniczącym został poseł Zbigniew Dolata (PiS).
Następnym punktem posiedzenia była informacja ministra Krzysztofa Jurgiela nt. aktualnej sytuacji w stadninie w Janowie Podlaskim.
Tego samego dnia porządkiem sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie sytuacji na rynku owoców miękkich. Trudna sytuacja występuje przede wszystkim na rynku czarnej porzeczki, której ceny w latach 2014-2015 spadły do rekordowo niskich poziomów. Komisja wysłuchała informacji Jacka Boguckiego na temat realizacji przez Polskę planu naprawczego w zakresie uznania grup producenckich owoców i warzyw. Kontrola Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w 2013 r. wykazała, że polskie władze nie wdrożyły skutecznych procedur kontroli zapobiegających nieprawidłowościom wynikającym z przyjętych zbyt ogólnych kryteriów kwalifikacji i wymogów kontrolnych oraz brak odpowiednich wytycznych na szczeblu krajowym i unijnym. Plan działań naprawczych w tym zakresie realizowany jest przez ARiMR.
Kolejnym punktem była informacja Rafała Romanowskiego, podsekretarza stanu w MRiRW nt. zadań i funkcjonowania Centralnej Biblioteki Rolniczej, której celem jest gromadzenie i udostępnianie specjalistycznego, naukowego zbioru informacji dotyczących wsi i rolnictwa, rybactwa i gospodarki żywnościowej oraz nauk pokrewnych. We wszystkich posiedzeniach tego dnia uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 13 Kwietnia