W siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB odbyło się seminarium pt. "Polskie gospodarstwa rolne, ważniejsze problemy przed jakimi stoją i wstępna propozycja sposobu ich rozwiązywania". Referat wygłosił prof. dr hab. Wojciech Józwiak, który w końcowych wnioskach określił, że przyszłość, jaka się rysuje, może zmienić warunki gospodarowania. Profesor wymienił takie czynniki, jak kondycję Unii Europejskiej (wspólna waluta nie zdała egzaminu, napływ imigrantów); nasilone występowanie zjawisk ekstremalnych (powodzie, huragany i dokuczliwe susze); problemy społeczne (niedobór zasobów pracy - starzenie się społeczeństwa); pogarszający się bilans wodny gleb, zwiększenie retencji (zatrzymania spływu okresowego nadmiaru wód opadowych poprzez ich magazynowanie). Podkreślono konieczność wprowadzenia obligatoryjnego ubezpieczenia upraw przed stratami wynikającymi z ekstremalnych wydarzeń pogodowych i celowość zapewnienia korzystnych warunków dostępu do dopłat służących rozwijaniu chowu trzody chlewnej na odpowiednio dużą skalę w gospodarstwach z glebami jakości poniżej średniej. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 12 LUTY