18 lipca na kolejnym posiedzeniu komisja wysłuchała informacji na temat występowania nowych przypadków ASF oraz propozycji rozwiązań wobec narastającego zagrożenia. Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska - Małgorzata Golińska - poinformowała, że ministerstwo na bieżąco monitoruje skalę pozyskania dzików. Od kwietnia do końca czerwca br. myśliwi odstrzelili 70 tys. sztuk dzików. W gestii resortu środowiska jest też poszukiwanie padłych dzików na teranie Lasów Państwowych. W poszukiwaniach poza myśliwymi i leśniczymi biorą udział żołnierze. Do końca maja br. znaleziono 1,2 tys. dzików, z czego u połowy stwierdzono wirus ASF. Wszystkie padłe dziki zutylizowano na koszt Lasów Państwowych. Strefę odstrzału sanitarnego rozszerzono z 50 km od wschodnich granic Polski do 150 km, oprócz tego dziki odstrzeliwane są wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych.
Opłata za odstrzał dzików w ramach polowań i odstrzału sanitarnego została ustalona na 650 zł za lochę i 300 za pozostałe dziki. 700 zł to koszt utylizacji jednego dzika i ten koszt ponosi Inspekcja Weterynaryjna.
Wiceminister Szymon Giżyński podkreślił, że zostanie zwiększona liczba laboratoriów badających próbki pod kątem ASF. Oprócz Instytutu Weterynaryjnego w Puławach badania będą prowadzone także w Zduńskiej Woli, Krośnie, Siedlcach, Katowicach, Poznaniu i Gdańsku. W posiedzeniu uczestniczyli: dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Piotr Serafin, prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej - Jacek Łukaszewicz oraz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych - Wiktor Szmulewicz.  W posiedzeniach Federację reprezentowała Barbara Jaworska.

18 lipca Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin (druk 2736). Senat zgłosił trzy poprawki i komisja wniosła o ich przyjęcie. Poprawki miały na celu m.in. dodanie pouczeń - gdy przepis nakazuje organowi wezwać stronę postępowania do uzupełnienia lub poprawienia pisma - "nieuzupełnienie lub niepoprawienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpoznania, a niepoprawienie błędów lub pomyłek w informacjach podanych we wniosku spowoduje wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub odpowiednio z rejestru eksporterów". W posiedzeniu uczestniczył wiceminister Szymon Giżyński.

13 lipca w trakcie posiedzenia komisja rolnictwa dokonała zmian w składzie prezydium. W miejsce posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego (PiS), który został powołany na stanowisko ministra rolnictwa, komisja wybrała na zastępcę przewodniczącego komisji posła Krzysztofa Jurgiela (PiS).

13 lipca porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, które uzasadniał sekretarz stanu w MRiRW - Szymon Giżyński. Projekt ma na celu zwiększenie elastyczności w wyborze stosowanych przez hodowców metod znakowania świń, uproszczenie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych w zakresie wykonywania spisów zwierząt oraz w zakresie informacji, jakie posiadacze zwierząt są obowiązani przekazywać do ARiMR oraz zmniejszenie obciążeń dla właścicieli koniowatych.

12 lipca Polsko-Gruzińskie Forum Biznesu w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej i Ambasady Gruzji w RP zorganizowało konferencję nt. "Prowadzenie działalności gospodarczej i inwestycji w Gruzji - zalety i możliwości". Celem spotkania było ułatwienie bezpośrednich kontaktów między gruzińskimi firmami i potencjalnymi partnerami z UE. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski.

12 lipca w Puławach, w siedzibie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - PIB, w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego odbyła się konferencja pt. "Afrykański pomór świń - aktualne dane epidemiologiczne i administracyjne, bioasekuracja - podstawą ochrony stad hodowlanych". Konferencję rozpoczął minister Jan Krzysztof Ardanowski. Temat główny przedstawił Krzysztof Niemczuk, dyrektor PIW, zaś administracyjne metody zwalczania ASF - wiceminister Rafał Romanowski. Federację reprezentowali przedstawiciele Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej, który jest członkiem Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 12-18 LIPCA,