13 czerwca sejmowe komisje Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyły poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2575). W posiedzeniu uczestniczył minister środowiska - Henryk Kowalczyk. Federację reprezentowała Barbara Jaworska.

13 czerwca na kolejnym posiedzeniu komisja rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Po wysłuchaniu przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz stanowiska NIK Komisja Sejmowa RiRW pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Upoważniono posła Jerzego Małeckiego (PiS), który zaprezentował powyższe stanowisko na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki i zastępca prezesa ARiMR Krzysztof Szymborski.
Tematem kolejnego posiedzenia komisji było kontynuowanie pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk 1716). Projekt ma na celu umożliwienie rolnikom sprzedaży swoich produktów na rzecz osób prawnych, fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą m.in.: do sklepów, stołówek i restauracji. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja przyjęła wniosek o odrzucenie ww. projektu ustawy. W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w MRiRW - Zbigniew Babalski oraz zastępca głównego inspektora sanitarnego - Grzegorz Hudzik. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

13 czerwca porządkiem obrad sejmowej komisji rolnictwa było pierwsze czytanie i rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druk 2547), który przedstawił sekretarz stanu w resorcie rolnictwa - Jacek Bogucki. Projekt ma na celu zniesienie obowiązującego w przepisach podziału kompetencji pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie przekazywanych przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji o ilości skupionego mleka. W projekcie zmienia się organ upoważniony do wymierzania kar pieniężnych z tytułu nie przekazania przez podmioty skupiające mleko do dyrektorów oddziałów terenowych KOWR miesięcznych informacji dotyczących ilości skupionego mleka - z dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na dyrektora oddziału terenowego KOWR. Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia. Posłem sprawozdawcą został Kazimierz Gwiazdowski (PiS).

12 czerwca  w Warszawie odbyło się seminarium z udziałem Jerzego Plewy, dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej. Plewa przedstawił prezentację dotyczącą propozycji legislacyjnych KE dla WPR na lata 2021-2027. Celem seminarium było zaznajomienie z propozycjami Komisji Europejskiej w zakresie kształtowania WPR po 2020 roku. W seminarium uczestniczyli: Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu Federacji oraz Barbara Jaworska.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 12-13 CZERWCA,