20 maja Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego i burmistrz Kłodawy zorganizowali XII Krajowe Święto Kwitnącego Rzepaku. Uroczystość rozpoczęła się wyjazdem na poletka, a następnie w siedzibie gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie rozpoczęło się seminarium nt. nasion oleistych jarych, a zwłaszcza rzepaku. Omawiane były m.in. tematy: efektywność energetyczna, wartość przedplonowa, masa makro i mikroskładników w resztkach pożniwnych oraz plon pszenicy ozimej uprawianej po przedplonach oleistych. W wydarzeniu uczestniczyli: Leszek Dereziński i Roman Wiatrowski.

18 maja w gmachu MRiRW obradował Zespół ds. Produktów Pochodzenia Roślinnego pod przewodnictwem Wojciecha Mojzesowicza. Tematami omawianymi były: informacja KOWR na temat skupu zbóż i nasion roślin oleistych w sezonie 2017-2018 r., omówienie projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz informacje na temat nowych zasad korzystania z wody do produkcji szkółkarskiej. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

17-19 maja w Wiedniu miało miejsce seminarium organizacji COPA-GEOPA pod patronatem Komisji Europejskiej we współpracy z organizacją EFFAT. Tematem przewodnim były koszty pracy. Eksperci na podstawie wypełnionych przez poszczególne państwa kwestionariuszy dokonywali analizy porównawczej. Problem braku siły roboczej w rolnictwie jest coraz bardziej zauważalny. Wzrastające koszty zatrudnienia powodują w wielu państwach brak opłacalności w całości zbiorów. W większości krajów regulacje dot. kosztów pracy oderwane są od rentowności pracodawców. W trakcie debaty Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji apelował, aby COPA-GEOPA walczyła o zwiększenie dopłat bezpośrednich, a co najmniej o ich utrzymanie na dotychczasowym poziomie.

11 maja w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie pierwszej kadencji. Było to kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji rolniczych wchodzących w skład rady z kierownictwem MRiRW. Rada została powołana w kwietniu 2016 roku. W jej skład weszli przedstawiciele 103 organizacji rolniczych (organizacje branżowe, związki zawodowe, organizacje producentów żywności, przetwórców i handlu). Ze względu na upływ kadencji przewodniczącego, wybrano nowego. Szefową Rady została Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka. Spotkanie było burzliwe i trwało kilka godzin. Podczas dwuletniej kadencji rada odbyła 10 spotkań, kilkanaście razy spotykały się także zespoły eksperckie. W posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji, a jednocześnie przewodniczący Zespołu ds. KUR.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 11-20 MAJA,,