14 czerwca w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium pt. "Rośliny strączkowe - efektywność ich uprawy w wybranych gospodarstwa rolnych w Polsce". Podsumowanie pokazało, że po wprowadzeniu dopłat do roślin strączkowych powierzchnia ich uprawy zwiększa się, ale nie na tyle by zaspokoiła potrzeby paszowe. W seminarium uczestniczył Mariusz Olejnik

13 czerwca komisja rolnictwa rozpatrzyła zgłoszone poprawki w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (druki 3262 i 3446). Poprawki zgłoszone przez PO zostały odrzucone. Sprawozdawcą został poseł Zbigniew Dolata  (PiS). W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Romańczuk. Z ramienia Federacji w posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

13 czerwca Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyły informację na temat realizacji postanowień Dyrektywy Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Informację przedstawili: podsekretarz stanu Anna Moskwa, sekretarz stanu Tadeusz Romańczuk oraz zastępca głównego inspektora ochrony środowiska - Marek Surmacz. Początek wdrażania dyrektywy azotanowej w Polsce przyjmuje się1 maja 2004 r., czyli dzień wejścia Polski do UE. Obecnie trwa czwarty cykl wdrażania dyrektywy, który rozpoczął się 1 maja 2016 r., a zakończy się 30 kwietnia 2020 r. Program zawiera wiele nakazów i zakazów dotyczących rolniczego wykorzystania oraz przechowywania nawozów naturalnych. Skuteczne wdrożenie programu wymaga ścisłej współpracy pomiędzy resortami gospodarki wodnej, rolnictwa i środowiska. W związku z tym przygotowywane jest zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Ochrony Wód przed Zanieczyszczeniem Azotanami Pochodzącymi ze Źródeł  Rolniczych. Do końca października 2020 roku minister właściwy do spraw gospodarki wodnej ma obowiązek przekazać do KE sprawozdanie z realizacji czwartego cyklu wdrażania dyrektywy. Komisje rozpatrzyły także informację na tematy: planów rozbudowy sieci sztucznych zbiorników wodnych oraz ich wpływu na gospodarkę wodną i anty powodziową kraju, aktualnego stanu oraz potencjału małej retencji w Polsce, a także aktualnego poziomu melioracji gruntów rolnych.

12 czerwca w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji ds. utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności. Treścią posiedzenia były głównie sprawy związane ze strajkiem lekarzy weterynarii, a co za tym idzie zachwianiem bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Na posiedzenie nie przybyli, wcześniej zaproszeni minister Jan Krzysztof Ardanowski, wiceminister Szymon Giżyński oraz główny lekarz weterynarii  Bogdan Konopka. Obecni na posiedzeniu podkomisji protestujący lekarze weterynarii i przedstawiciele związku zawodowego tej branży, zaprezentowali powody, które doprowadziły do strajku. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

11 czerwca odbyły się trzy posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie pierwszego komisja rozpatrzyła informację NIK o wynikach kontroli przeprowadzonych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w instytucjach podległych resortowi rolnictwa w 2018 r. i przedstawiła wnioski pokontrolne. Najwyższa Izba Kontroli opracowała i przekazała Sejmowi 11 informacji o wynikach z kontroli. NIK pozytywnie ocenił wykonanie planów finansowych przez ARiMR oraz przez KOWR, a także plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Na kolejnym posiedzeniu komisja kontynuowała rozpoczęte w maju pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (druk 3262) . Zgłoszone poprawki przez przewodniczącego komisji Jarosława Sachajko (Kukiz'15) zostały przegłosowane. Dotyczyły one zwiększonych kar dla producentów, którzy nie będą przestrzegali ww. ustawy.
Na trzecim posiedzeniu komisja przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk 3455). Uzasadnienie projektu przedstawił Robert Telus (PiS). Projekt ustawy ma na celu utworzenie nowego Funduszu Promocji Roślin Oleistych, którego głównym celem byłoby wspieranie marketingu, wzrostu spożycia i promocji roślin oleistych oraz ich przetworów pochodzących z przetwarzania rzepaku, rzepiku, soi, lnu i konopi. W ustawie tej przewidziano odpis dla rozwoju pszczelarstwa w Polsce. Projektowana ustawa powinna wejść w życie od 1 sierpnia 2019 r. Federacja poparła projekt ustawy. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

Z Życia Federacji 11-14 czerwca,