Na kolejnym posiedzeniu sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przystąpiła do rozpatrywania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy doprecyzowania kwestii podziału kompetencji między Państwową Inspekcją Sanitarną a Inspekcją Weterynaryjną poprzez wskazanie Inspekcji Weterynaryjnej jako organu urzędowej kontroli żywności właściwego do sprawowania nadzoru w zakresie bezpieczeństwa żywności nad zakładami handlu detalicznego prowadzonymi przez rolników, którzy przetwarzają produkty pochodzenia zwierzęcego w celu sprzedaży. Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, której przewodniczącym została poseł Dorota Niedziela (PO). Komisja powołała też podkomisję stałą do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich, której przewodniczącym został poseł Jan Krzysztof Ardanowski (PiS). W posiedzeniu uczestniczył wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 10 LUTY