5 lipca w warszawskim biurze Parlamentu Europejskiego odbyła się debata nt. "Przyszłość europejskiego rolnictwa: przemiany technologiczne a potrzeby rolników". Panelistami spotkania byli: Jerzy Plewa, dyrektor generalny dyrekcji ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich KE, Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi w latach 2015-2018 i poseł do Parlamentu Europejskiego, Joanna Gierulska, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW, Nina Bąk, Kooperatywa Spożywcza "Dobrze", Dorota Metera, ekspert ds. rolnictwa ekologicznego. Debata sprowadziła się do odpowiedzenia na pytanie: przed jakimi wyzwaniami stoi europejska branża rolna? Czy powinna produkować lepszej jakości produkty na coraz mniejszej powierzchni - dla rosnącej populacji ludności, zachowując przy tym standardy środowiskowe i zapewniając godziwe warunki rolnikom czy też pozostać przy długich, jednolitych i masowych łańcuchach żywności? Wiele krajów UE jest za jednolitymi, bezpiecznymi łańcuchami żywnościowymi w połączeniu z rozwiązaniami innowacyjności i wprowadzaniem rolnictwa precyzyjnego. Inne kraje zachęcają do zwrotu w kierunku rolnictwa organicznego - ekologicznego, a więc do krótkich łańcuchów żywnościowych i sprzedaży bezpośredniej. Jaką drogę obrać za właściwą? Debata toczyć się będzie w nadchodzącej nowej perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. W debacie uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

4 lipca w Sejmie odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarnego do Oceny Sytuacji Społecznej i Ekonomicznej na Terenach b. PGR, któremu przewodniczyła prof. Józefa Hrynkiewicz (posłanka PiS). Skład osobowy prezydium uzupełnili: Sylwester Chruszcz i Teresa Hałas, także posłowie PiS. W posiedzeniu uczestniczyła Dorota Niedziela, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji RiRW (PO) i kierownictwo Centrali KOWR: Jan Białkowski, zastępca dyrektora generalnego, Anna Zając-Plezia, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem i Bogdan Podgórski, zastępca dyrektora tego departamentu. Byli obecni pracownicy Spółki z o.o. "Agro-War" Warszyn (woj. zachodniopomorskie) z prezesem Stanisławem Kaśkiewiczem, samorządowcami i księdzem tejże parafii. Obecni byli także rolnicy RI "Solidarność" z Edwardem Kosmalą z woj. zachodniopomorskiego i Tomaszem Ognistym z woj. opolskiego oraz rolnicy indywidualni, którzy zainteresowani są wyłącznie ziemią ze spółek prawa handlowego. Federację reprezentowali: Leszek Dereziński, prezes Zarządu i Barbara Jaworska z biura Federacji.

4 lipca w siedzibie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej odbyło się spotkanie dotyczące organizacji konferencji "Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej" pod patronatem ministra rolnictwa. Konferencja odbędzie się 24 września w gmachu MRiRW (sala Wzorcownia). Organizatorami są: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Wśród wielu omawianych tematów znajdą się te dotyczące struktury produkcji zwierzęcej w Polsce i innych krajach UE. W spotkaniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński oraz Barbara Jaworska.

4 lipca w gmachu resortu rolnictwa odbyła się coroczna debata przedżniwna. Zorganizowały ją dwie organizacje rolnicze: Krajowa Federacja Producentów Zbóż oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Rafał Mładanowicz, prezes KFPZ, dokonał otwarcia debaty. Minister Ardanowski przedstawił działania rządu, które służą poprawie funkcjonowania rynków rolnych, m.in. odniósł się do projektu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu i wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożywczymi. Przedstawił założenia do budowy platformy sprzedażowej, która umożliwi bezpieczny handel produktami rolnymi, w tym ziarnem zbóż, budową państwowego nabrzeża do przeładunku zbóż na bazie już istniejącej i rozbudowywanej infrastruktury. Ważnym tematem, który poruszył szef resortu rolnictwa, był plan rozwoju krajowego białka, który doprowadzi w najbliższych latach do zastąpienia amerykańskiej śruty sojowej. W trakcie całodniowej dyskusji zwrócono uwagę także na kształtowanie relacji pomiędzy producentami rolnymi a odbiorcami produktów rolnych w zawieranych umowach oraz konieczności wapnowania gleb. W debacie uczestniczył Mariusz Olejnik, wiceprezes Federacji.

2 lipca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk 3175), który ma na celu wykonanie prawa UE. Dotyczy kompleksowego uregulowania spraw z zakresu hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich oraz zachowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej tych zwierząt, prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów hodowlanych, a także nadzoru nad hodowlą i rozrodem zwierząt. Powołana została podkomisja nadzwyczajna, której przewodniczącym został poseł Jan Duda (PiS). W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska z biura Federacji.

2 lipca w Warszawie odbyło się posiedzenie prezesów związków regionalnych, członków zarządu i komisji rewizyjnej Federacji. W trakcie spotkania dyskutowano na temat strategii zmierzającej do poprawy wizerunku organizacji i wzmocnienia komunikacji z rządem oraz innymi organizacjami rolniczymi. Dokonano podsumowania konferencji z 25 kwietnia br. oraz omówiono aktualne tematy kluczowe dla środowiska dzierżawców.

1 lipca w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy zorganizowano spotkanie regionalne w ramach konsultacji publicznych nt. "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do roku 2030". W trakcie spotkania omówione zostały m.in. cele i działania zaprojektowane w strategii oraz najważniejsze potrzeby rozwojowe wsi i rolnictwa w makroregionie północnym. Diagnozę opracował zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Podsumowania spotkania dokonali: minister Jan Krzysztof Ardanowski, wiceminister Ryszard Zarudzki oraz wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. W spotkaniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Z Życia Federacji 1-5 lipca,