Spotkanie on-line Zarządu Federacji z przedstawicielami czterech departamentów MRiRW

13 kwietnia 2021 r. w związku z postulatami zgłoszonymi do MRiRW przez Federację do pierwszego projektu Planu Strategicznego WPR odbyło się spotkanie on-line.

 

Zostały poruszone następujące zagadnienia:

  1. niekorzystnej struktury agrarnej ograniczającej rozwój i konkurencyjność;
  1. wsparcia dużych gospodarstw, które dzierżawią grunty państwowe;
  2. większego wsparcia na inwestycje dla grup producentów rolnych  – mniejsze dla producentów indywidualnych cel 3.

W spotkaniu ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyli dyrektorzy bądź zastępcy: Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych, Departamentu Spraw Ziemskich oraz Departamentu Płatności Bezpośrednich. Spotkaniu przewodniczył Pan Bogdan Pomianek Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej. Ze strony Federacji w spotkaniu udział wzięli: Mariusz Olejnik, Waldemar Rolewski, Romuald Jankowski, Grzegorz Brodziak i Hubert Kulesza.

Przedstawiciele Zarządu Federacji zwrócili uwagę, że w projekcie Planu Strategicznego WPR trudno doszukać się zapisów dotyczących zmiany struktury obszarowej, a ma ona ogromny wpływ na dochody i konkurencyjność gospodarstw. Podkreślono, że w diagnozie do Planu Strategicznego podkreśla się kilkakrotnie niższą intensywność produkcji rolniczej w Polsce niż w innych krajach UE. Odczuwa się brak ustawy o dzierżawie rolniczej. Na podstawie zapisów w PS PROW dot. wsparcia można zauważyć, że rolnicy są dzieleni na dużych i małych, podczas gdy lokalnie współpraca układa się bardzo dobrze. Powinniśmy pozwolić dużym gospodarstwom pełnić rolę integratorów środowiska rolniczego. W Polsce tempo zmiany struktury agrarnej jest niewielkie, nie mamy definicji „aktywnego rolnika”, a ze wsparcia z PROW więksi producenci rolni praktycznie są wyeliminowani.

W punkcie 2 przedstawiciele Federacji przekazali swoje argumenty o konieczności odpowiednio dopasowanego wsparcia dla dużych gospodarstw. Poruszono temat likwidacji obszarów zalesionych w obecnym systemie. Omówiono także potrzebę zmiany zasad tworzenia Ośrodków Produkcji Rolnej, które powinny zostać przeanalizowane po pierwszych pilotażowych przetargach. Ponadto należy zdefiniować powód nie zawierania umów dzierżawy  przez rolników, którzy nie prowadzą działalności rolniczej i wypracować system zachęty dla przekazywania gruntów z małych gospodarstw nierozwojowych na rzecz średnich, zamiast likwidacji czy parcelacji większych nowoczesnych gospodarstw z powodzeniem  radzących sobie na rynku.

W punkcie 3 członkowie Zarządu pokazali, że oferta wsparcia dla grup producentów jest mało atrakcyjna w porównaniu do wsparcia producentów przy indywidualnych projektach. Wsparcie powinno obejmować także dłuższe okresy niż trzy lata. Przy tworzeniu grup producentów korzystne jest posiadanie wspólnego sprzętu rolniczego.

Z większością argumentów zgodzili się przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa. Konkretne propozycje rozwiązań zostaną jeszcze przygotowane przez Federację i przekazane do MRiRW. W sprawie grup producenckich zostanie zorganizowane odrębne spotkanie.

Komentarze zablokowane