Spotkanie 7 krajowych organizacji rolniczych inicjatywy #HodowcyRazem z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzem Pudą

12 maja 2021 r. odbyło się spotkanie siedmiu organizacji rolniczych działających w ramach inicjatywy #HodowcyRazem z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzem Pudą.

 

W spotkaniu uczestniczyli także Dyrektorzy Departamentów MRiRW (których niestety nie mogliśmy widzieć), w tym: Joanna Gierulska Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Nina Dobrzyńska Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska, Waldemar Guba- Dyrektor Departamentu Rynku Rolnych, Magdalena Zasępa- Dyrektor Departamentu Hodowli Zwierząt. Prowadzącym z ramienia organizacji był Mariusz Olejnik p.o. Prezesa Zarządu Federacji Związków Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Na początku spotkania Minister Grzegorz Puda przywitał wszystkich uczestników i przekazał głos przedstawicielom branży hodowlanej. Prezes Mariusz Olejnik przedstawił inicjatywę #HodowcyRazem, jej członków, cele i główne wspólne działania. Następnie przedstawiciele wszystkich organizacji przekazali bieżące tematy w swojej branży oraz priorytetowe postulaty dotyczące Planu Strategicznego WPR. Przedstawiciel sektora trzody chlewnej Dyrektor Anna Hammermeister (PZHiPTCH Polsus) zwróciła uwagę na brak  stabilnych warunków gospodarowania, co  zniechęca – szczególnie młodych ludzi – do pracy na wsi i sprzyja podejmowaniu decyzji o rezygnacji z hodowli i  produkcji świń, a to przekłada się na spadek pogłowia loch zarodowych – szczególnie ras białych.  Wskazała na potrzebę opracowania i wdrożenia strategii odbudowy pogłowia loch oraz uwzględnienie w ramach Krajowego Planu  Strategicznego  wsparcia na stałą opiekę weterynaryjną i programy profilaktyczne,  wsparcia dochodów związanego z wielkością produkcji  świń oraz  podnoszenie jakości poprzez wsparcie na wymianę stada podstawowego. Aleksander Dargiewicz (KZPPTCH Polpig) za bieżący problem uważa zaniedbania w walce z ASF. Priorytetowe sprawy związane z Planem Strategicznym to konieczność poprawy dobrostanu zwierząt, sprawa żywienia wielofazowego, aby zwierzęta lepiej przyswajały azot, ograniczenie śladu węglowego i poprawa pozycji rolnika. Zaprosił także Pana Ministra do woj. pomorskiego na obejrzenie gospodarstwa, gdzie duzi rolnicy współpracują z małymi. Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa Dariusz Goszczyński jako bieżący temat omówił problem grypy ptaków i bioasekurację ponadnormatywną.

Główne tematy dotyczące PS WPR to uwzględnienie sektora drobiarskiego w działaniach inwestycyjnych pod kątem oddziaływania na klimat, zmniejszania śladu węglowego, wsparcie roślin wysokobiałkowych i inwestycji związanych z podniesieniem dobrostanu dla hodowców, którzy zdecydują się wejść w ekoschematy. Prezes Mariusz Olejnik reprezentujący Federację Związków Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych jako bieżący problem swojej organizacji podał brak stabilizacji gospodarowania ze względu na krótkie umowy dzierżawy gruntów i kolejne wyłączenia, a przy tworzeniu Ośrodków Produkcji Rolnej zwrócił uwagę na niepotrzebne wygaszanie produkcji zwierzęcej i zobowiązanie zwycięzcy przetargu do jej odtworzenia. Umowy dzierżawy powinny być zawierane na okres 8- 10 lat. W przypadku Planu Strategicznego proponuje zmiany dotyczące struktury użytkowania ziemi. Konieczne jest powiększanie gospodarstw, ale nie kosztem nowoczesnych już dobrze funkcjonujących. Poprawi to konkurencyjność i dochodowość. Istotne jest, aby w ramach PROW uwzględnić wsparcie dla gospodarstw towarowych (którego w projekcie nie ma) np. przy małej retencji. Podkreślił, by dopłaty bezpośrednie dotyczyły tych, którzy rzeczywiście prowadzą gospodarstwa- wyeliminuje to bezumowne dzierżawy, które utrudniają m.in. uzyskanie dopłat do paliwa rolniczego, odszkodowań w przypadku strat czy udokumentowanie w przypadku stosowania środków ochrony roślin i nawozów. Następnie Dorota Śmigielska z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka podkreśliła problem z rosnącymi kosztami produkcji, zwłaszcza pasz. Koszty żywienia stanowią 60% kosztów bezpośrednich, co obniża opłacalność produkcji nawet przy wyższej cenie mleka. Drugim problemem są jednostki chorobowe, gdzie dobrowolny program ich zwalczania nie cieszy się powodzeniem. Priorytetowe tematy w Planie Strategicznym to promocja genotypowania, finansowanie informatyzacji, która doprowadziłaby do wprowadzenia elektronicznej książki leczenia zwierząt i centralnej bazy zużycia antybiotyków i środków drobnoustrojowych oraz poprawa dobrostanu, w tym inwestycji, które doprowadzą do bezuwięziowego systemu hodowli. Prezes Jacek Zarzecki z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zwrócił uwagę na kwestię szybkiej ścieżki projektów dla rolników i szybszego wydawania środków na modernizację gospodarstw, dofinansowanie zakupu zwierząt o wysokim potencjale i wysokiej jakości. Ponadto warto dofinansować dobrostan zwierząt. Czas rozpatrywania wniosków jest bardzo długi i od złożenia wniosku do końcowego rozliczenia mija zwykle pięć lat. Program paszportyzacji zwierząt daje szansę na unowocześnianie rolnictwa. Wiele aspektów ważnych dla sektora bydła mięsnego zostało zapisane w strategii Polska Wołowina 2020- 2022. Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzy Wierzbicki podkreślił, że w sektorze wołowiny ponad 95% udziału w rynku mają małe i średnie gospodarstwa. Zwrócił jednocześnie uwagę na znaczenie dużych gospodarstw, które mogą pełnić ważną rolę w poprawie jakości stada podstawowego w Polsce, biologizacji, wprowadzając postęp hodowlany na wyższym poziomie, dostarczając wysokiej jakości materiał hodowlany do produkcji w małych i średnich gospodarstwach. Aby tę strukturę rynku wspierać potrzebne jest pomoc dla wdrażania w gospodarstwach zasad zrównoważonej produkcji we wszystkich trzech obszarach: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. W szczególności chodzi o poprawę dobrostanu zwierząt, poprawę jakości m.in. poprzez wymianę stada oraz wspieranie redukcji emisji gazów. Organizacje zrzeszone w Radzie Sektora Wołowiny pracują z Instytutem Zootechniki nad projektem „Przyjazna dla klimatu wołowina i wieprzowina wysokiej jakości” i opracowują polski kalkulator emisji gazów. Ważny jest transparentny łańcuch dostaw i proszą o rozpatrzenie złożonego w tym temacie rok wcześniej projektu w zakresie obiektywnej klasyfikacji EUROP oraz informowania rolników o wynikach oceny EUROP.
Jerzy Wierzbicki Przewodniczący Grupy Roboczej COPA COGECA zaapelował do Ministra o szczególne zwrócenie uwagi na toczącą się na forum UE walkę o utrzymanie promocji mięsa i wina w polityce promocji. Prosił Ministra o wsparcie, aby w Radzie Europejskiej bronił interesów hodowców, by nie doszło do wyeliminowania mięsa i wina z promocji, ponieważ produkcja zwierzęca stanowi istotny element zrównoważonej produkcji rolnej w Polsce i ma kluczowe znaczenie dla opłacalności produkcji roślinnej.
Minister Grzegorz Puda podziękował za przedstawione postulaty. Dodatkowe pytania dotyczyły problemu korzystania przez hodowców krów mlecznych z dobrowolnego programu zwalczania chorób, żywienia wielofazowego u trzody chlewnej- zamiast trzema paszami wprowadzić siedem pasz dopasowanych do potrzeb żywieniowych i grypy ptaków. Minister przekazał, że zostanie przemyślane wprowadzenie żywienia wielofazowego do ekoschematów. Podziękował także za zaproszenie do woj. pomorskiego, które będzie możliwe w najbliższym czasie.
Dyrektor Joanna Gierulska poinformowała, że rozważana jest promocja prosiąt w ramach programu modernizacji. Stado podstawowe jest kosztem niekwalifikowanym, w ramach dotacji nie można tego dofinansować. Przy ASF jest ostatnio zwiększony zakres wsparcia. Ograniczanie metanu jest już wprowadzone w ramach interwencji w Planie Strategicznym, można to jeszcze wzmocnić. Inwestycje w dobrostan zwierząt są uzależnione od środków finansowych. W drugiej wersji Planu Strategicznego zostaną wzięte pod uwagę niektóre postulaty. Sprawy dzierżaw zostaną wewnętrznie omówione w MRiRW kolejnego dnia. System bezuwięziowy będzie promowany punktami. Systemy jakości są także wspierane w ramach Planu Strategicznego.
Dyrektor Nina Dobrzyńska dodała, że część wsparcia będzie rozparzona w ramach „zielonej architektury” przy ekoschematach. Kalkulator klimatyczny jest bardzo dobrym pomysłem, umowa jest już podpisana. Mała retencja będzie finansowana być może także z Krajowego Planu Odbudowy. Projekty cyfryzacyjne obecnie wprowadzane związane są m.in. z produkcją zwierzęcą, paszportyzacją i elektroniczną książką leczenia.
Minister Grzegorz Puda dodał, że trzeba środki racjonalnie rozdzielać pomiędzy WPR, PROW i KPO. Budżet zawsze musi się spinać. Zapowiedział także w najbliższym czasie spotkanie z branżą drobiarską w temacie grypy ptaków. Na tym spotkanie zakończono.

Komentarze zablokowane