Rozmowy o przyszłości firmy TOP FARMS Głubczyce Sp. z o.o.

Spotkanie członków Porozumienia Rolników Opolszczyzny odbyło się tym razem 18.01.2022r. w Głubczycach, w siedzibie Starostwa Powiatowego. Tematem była koncepcja zagospodarowania gruntów i infrastruktury obecnie dzierżawionej przez Top Farms sp. z o.o.

fot. Henryk Wawer

 

Notatka ze spotkania w dniu  18 stycznia 2022 r.Starostwo Powiatowe w Głubczycach

W spotkaniu wzięli udział: Piotr Soczyński- Starosta Powiatu Głubczyckiego, Anna Krupa- Burmistrz Miasta i Gminy Głubczyce, Dorota Przysiężna- Bator- Burmistrz Miasta i Gminy Kietrz, Sebastian Baca- Wójt Gminy Branice, Tomasz Krupa- Burmistrz Miasta i Gminy Baborów, Jerzy Treffon- Wójt Gminy Pawłowiczki, Anna Barysz- Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Głogówek, Tomasz Ognisty- Przewodniczący NSZZ „Solidarność” RI Województwa Opolskiego, Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu głubczyckiego, Łukasz Krechowiecki- Prezes Zarządu Top Farms Głubczyce, Krzysztof Tkacz- Członek Zarządu Top Farms Głubczyce, Henryk Tchórzewski- Prezes Zarządu Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP, Bernard Dembczak- Przewodniczący Zarządu Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Rolników Śląskich, Martin Ziaja- Prezes Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu; Marek Froelich- Prezes Izby Rolniczej w Opolu, Mariusz Olejnik- Prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych, Katarzyna Beleć- dyrektor biura Izby Rolniczej w Opolu, Marta Kiwus- pracownik biura Izby Rolniczej w Opolu, media

Spotkanie otworzył Starosta Głubczycki Pan Piotr Soczyński- który na wniosek Porozumienia Rolników Opolszczyzny za pośrednictwem biura Izby Rolniczej w Opolu udostępnił salę. Przywitał
on zebranych gości i powiadomił uczestników, że  zaplanowane spotkanie dotyczy przyszłości ziemi powiatu głubczyckiego. Zaznaczył, że władze starostwa nie chcą rozstrzygać kwestii jakich  podmiotów mają dotyczyć i na jakich zasadach powinny zostać rozdysponowane grunty.

. Istotną rzeczą z poziomu starostwa jest to aby wiedza i potencjał powiatu głubczyckiego były odpowiednio wykorzystane, jak również to, aby wspólnie wypracować kompromis i porozumienie nie myśląc o jednostkach, ale o ogóle społeczeństwa.  Przypomniał, że sala zawsze była otwarta dla rolników, którzy mogli z niej korzystać każdorazowo gdy wyrazili na to chęć. Z żalem zauważył brak obecności na spotkaniu przedstawiciela Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu- który będzie decydował o sposobie zagospodarowania majątku po wygaśnięciu umowy dzierżawy dla Top Farms „Głubczyce”. Życzył zebranym owocnych obrad i oddał głos prowadzącemu spotkanie- Przewodniczącemu Porozumienia Rolników Opolszczyzny- Panu Mariuszowi Olejnik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Olejnik podziękował staroście głubczyckiemu za gościnę oraz za udostępnienie sali. Przewodniczący przedstawił się i zaproponował porządek spotkania:

  1. Krótka informacja na temat Porozumienia Rolników Opolszczyzny (PRO)
  2. Geneza powstania Listu Intencyjnego
  3. Główne cele Listu.
  4. Stanowiska uczestników spotkania
  5. Dyskusja

Uczestnicy nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku.

 Przewodniczący PRO poprosił wszystkich zebranych o przedstawienie się, a następnie omówił genezę powstania Listu Intencyjnego. Wskazał główne cele w nim zawarte oraz przekazał zebranym, że inicjatorem jego powstania była Firma Top Farms „ Głubczyce”.

Kolejno przedstawiciele Porozumienia Rolników Opolszczyzny zaprezentowali stanowiska  reprezentowanych przez siebie organizacji dot. zakończenia umowy dzierżawy dla firmy Top Farms „ Głubczyce”. Wszyscy jednogłośnie wskazali, że istotne jest aby grunty te zostały udostępnione do dzierżawy dla rolników indywidualnych, ale również to aby podczas podziału gruntów zabezpieczyć interesy pracowników firmy, społeczności lokalnej. Wskazali również jako znaczący aspekt- prowadzoną przez firmę hodowlę bydła, która wymaga zapewnienia bazy pokarmowej. Wszyscy ponownie zadeklarowali, że będą prowadzić wspólne działania ukierunkowane na przygotowanie racjonalnego i uzasadnionego planu podziału gruntów objętych umową dzierżawy Top Farms „Głubczyce”.

Następnie głos zabrali przedstawiciele Top Farms „ Głubczyce”, którzy przybliżyli genezę rozwoju firmy oraz okoliczności nie wyłączenia przez nią 30 % gruntów zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W spotkaniu również uczestniczył przedstawiciel NSZZ „ Solidarność” Rolników Indywidualnych Województwa Opolskiego, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu głubczyckiego- Pan Tomasz Ognisty, który wyraził niezadowolenie z braku uczestnictwa w posiedzeniu szerszej grupy rolników oraz zanegował kompetencje do rozmów nt. gruntów firmy Top Farms zebranych w Porozumieniu Rolników Opolszczyzny organizacji.

Kolejno głos zabrali przybyli na spotkanie samorządowcy, którzy jednogłośnie przychylili się do koncepcji wypracowania wspólnego stanowiska, które nie tylko zabezpieczy interesy rolników indywidualnych, ale również pracowników i lokalnej społeczności. Wskazali na konieczność stworzenia racjonalnego i rzetelnego planu podziału gruntów po zakończeniu umowy dzierżawy dla firmy Top Farms. Poparli ideę Listu oraz wskazali na konieczność prowadzenia działań zmierzających do wypracowania realnego planu. Nieskutecznie próbowali dowiedzieć się od przedstawiciela NSZZ Solidarność RI- Pana Tomasza Ognistego, jakie są różnice pomiędzy koncepcją przedstawianą przez Porozumienie od tej reprezentowanej przez „Solidarność”.

Na tym spotkanie zakończono .

Podczas spotkania na zewnątrz budynku trwał protest rolników związanych z Rolniczą „Solidarnością”, a także pracowników spółki Top Farms „Głubczyce”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze zablokowane